№ 64

У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи з питань педагогічної науки; розкриття педагогічних, психологічних та соціальних аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допоможуть її вирішувати на сучасному етапі розвитку освіти.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТРЕНІНГУ PDF
Д. С. Антонюк 5-10
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ PDF
С. О. Бадер 10-15
ІНТЕГРАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА ІНШОМОВНОГО КОМПОНЕНТІВ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. Ю. Бей 16-20
ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
М. А. Білоцерківець 20-23
ПИТАННЯ ПАСІОНАРНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ В ПРОСТОРІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ PDF
С. В. Бикова 24-28
ІКТ-ПІДТРИМКА В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Д. С. Вербівський, А. Ц. Франовський, В. М. Єремеєва 28-32
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В СІЛЬСЬКІЙ МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ PDF
Л. М. Височан 33-39
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЖІНОЧИХ ПОРТРЕТІВ У ЗБІРЦІ “В СЯЙВІ МРІЙ” МИКОЛИ ВОРОНОГО PDF
В. Г. Вихор 39-44
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
В. Б. Вишківська, С. А. Кушнірук 44-48
STAGES OF DISTANCE EDUCATION PDF
К. М. Havrylenko 48-51
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НАД ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
К. І. Гнатенко 52-56
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ДО МЕДИЧНИХ ШКІЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ PDF
Т. І. Горпініч 57-61
КОМПЕНДІУМ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ: СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАСАД ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
В. В. Грицько 61-64
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ PDF
М. Р. Демянчук 64-68
ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНІЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ PDF
М. А. Дергач, О. В. Порада 68-72
НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ТА ГОВОРІННІ PDF
Н. Л. Добровольська 72-77
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПОСТАНОВКИ КОМПОЗИЦІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ PDF
Н. В. Добролюбова 78-81
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Н. А. Доценко 81-85
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ СОФІЇ РУСОВОЇ PDF
І. В. Дяков 85-88
РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І. Я. Жорова 89-92
ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА PDF
Т. В. Завязун 93-96
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
А. Є. Залужна, В. Ю. Прокопчук 97-101
УПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
О. В. Замфереско 101-105
КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ PDF
О. М. Ієвлєв 105-111
ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Н. В. Кожем'яко 112-115
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
І. М. Коренева 115-120
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
С. В. Криштанович 120-123
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В. В. Лаппо 124-128
СТРУКТУРА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ПОРТФОЛІО PDF
І. Б. Левинська 128-132
ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
К. В. Левківська 132-136
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ PDF
І. М. Литовченко 137-140
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ PDF
О. В. Лопатюк 141-144
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ PDF
В. І. Махоня 145-147
КВЕСТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
Р. К. Мельниченко 148-153
ВІКОВІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ. PDF
Т. В. Окольнича 153-156
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
П. С. Олешко 156-162
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
К. С. Орду 162-166
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ PDF
Н. П. Павлик 166-169
ТЬЮТОР ЯК СУБ’ЄКТ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
С. В. Подпльота 170-175
РОЗВИТОК ФАХОВОЇ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ PDF
А. С. Пономаревський 175-179
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
Н. С. Скакун 180-184
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
А. В. Струк 185-187
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АРТИСТИЗМУ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
М. С. Ткач 188-194
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
О. О. Українська 195-199
ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
О. В. Фоменко, А. В. Бойченко, В. Х. Фоменко, Д. В. Сичов 200-203
ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
С. В. Черкашин 203-207
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ Й ОПОДАТКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
В. М. Шевченко 208-213
INTRODUCTION OF THE FITTNESS TECHNOLOGIES IN THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION PDF
O. M. Shkola 213-216
ВІРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДУХОВНИХ СИЛ ЛЮДИНИ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА PDF
О. І. Яців 217-221