ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

В. Б. Вишківська, С. А. Кушнірук

Анотація


У статті досліджується проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів, готових працювати в умовах швидких інформаційно-технологічних змін, шляхом проектування студентами індивідуальних освітніх траєкторій; з’ясовується сутність категорій “готовність”, “професійна компетентність”, “індивідуальна освітня траєкторія”, аналізуються основні елементи освітньої парадигми (цінності, мотиви, норми, мета, позиції учасників навчального процесу, форми і методи, засоби, контроль і оцінка), які мають бути враховані під час її побудови. Актуалізуються провідні тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів на етапі розбудови Нової української школи. Наголошується на перспективності обґрунтованої І. Зязюном логіки становлення вчителя-професіонала та на виключній значущості думки про те, що смислом педагогічної професії є орієнтація на людину як найвищу суспільну цінність.

Ключові слова


професійна готовність; компетентність; професійна діяльність; індивідуальна освітня траєкторія; Нова українська школа; самопідготовка; самореалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2 – С. 8–9.

Вишківська В. Суб’єктивність студентів у навчальному процесі – необхідна умова формування професійної компетенції / В. Вишківська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 8 (18). – С. 4–5.

Вишківська В. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. Вишківська. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 21 с.

Вишківська В. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом педагогічного проектування культурноосвітнього середовища закладів вищої освіти / В. Вишківська // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Полтава, 2018. – С. 172–181.

Годаванюк Т. Індивідуальне навчання у вищій школі : [монографія] / Т. Годаванюк. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 160 с.

Зязюн І. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. Зязюн // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25 – С. 13–18.

Зязюн І. Філософія педагогічної дії : [монографія] / І. Зязюн. – Київ ; Черкаси : Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

Коваль Т. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів / Т. Коваль. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с.

Коростіянець Т. Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента / Т. Коростіянець // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_1_18.pdf.

Кушнірук С. Конкурентоспроможність майбутніх учителів як критерій їх професійної компетентності (теоретичний аналіз проблеми) / С. Кушнірук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 5 “Педагогічні науки : реалії та перспективи”. – Випуск 27 : збірник наукових праць / за ред. В. Сергієнка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 133–140.

Кушнірук С. Педагогіка. Курс лекцій : [навчальний посібник для студентів педуніверситетів] / С. Кушнірук. – Київ : НПУ, 2011. – 472 с.

Кушнірук С. Навчання в складі малих груп як фактор розвитку пізнавальної активності старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / С. Кушнірук ; Національний педагогічний ун- т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 21 с.

Максименко С. Фахівця потрібно моделювати (Наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності) / С. Максименко, О. Пелех // Рідна школа. – 1994. – № № 3–4. – С. 68–72.

Маркова А. Психология профессионализма / А. Маркова. – Москва : Международный гуманитарный фонд “Знание”, 1996. – 308 с.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : [метод. посібник] / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : А. П. Н., 2002. – 136 с.

Суртаева Н. Нетрадиционные педагогические технологии : Парацентрическая технология : [учебно-научн. пособие] / Н. Суртаева. – Москва ; Омск, 1974. – 22 с.

Хуторской А. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? / А. Хуторской. – Москва, 2005. – 383 с.

Чошанов М. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : [методическое пособие] / М. Чошанов. – Москва, 1996. – 67 с.

Kushniruk S. Teaching group activities as an effective form in future competitive teachers training / S. Kushniruk // Actual problems of globalization : Collection of scientific articles. – Midas S. A., Thessaloniki, Greece, 2016. − P. 220–223. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11305.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.