ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Повстин

Ключові слова:

безпека людини, освіта, професійна підготовка, професійна адаптація, цивільний захист, компетентність

Анотація

У статті проаналізовано функціонування системи професійної підготовки співробітників органів та підрозділів служби цивільного захисту України, яка сформувалась з метою реалізації на загальнодержавному рівні безперебійно­го й ефективного комплектування особовим складом підрозділів, покликаних запобігати й ліквідовувати надзвичайні ситуації різноманітного характеру. Така система охоплює допрофесійну підготовку, діяльність навчальних закладів різних рівнів, а також передбачає підвищення кваліфікації фахівців у галузі цивільного захисту. Провідне місце в цій системі належить вищим навчальним закладам, які тісно пов’язані з динамікою суспільного розвитку, гнучко реагу­ють на зміни соціального замовлення, потреби галузі безпеки людини, запити курсантсько-студентського середовища. Досліджено практику підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності у ВНЗ України, обгрун­товано її переваги та виявлено недоліки з метою в подальшому запропонувати шляхи їх усунення.

Посилання

Болотин А. Э. Психолого-педагогические условия, необходимые для формирования организационно-управленческой компетентности у курсантоввузов МЧС России / Болотин А. Э., Данилова Т. В. // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта : науч.-теорет. журнал. – 2014. – № 7 (113). – С. 34-38.

Горденко С. І. Основні аспекти безпеки життєдіяльності в навчальних закладах / Горденко С. І. // Вісник Черні¬гівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfЪ_dl=727.

Гусев Р.А. Педагогические условия формирования профессионализма управленческой деятельности офицерских кадров и сотрудников силовых ведомств / Р А. Гусев, А. А. Кочин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2011. – № 1. – С. 178-182.

Козяр М. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М. Козяр,

A. Литвин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2017. – Вип 15. – С. 199-208.

Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.

Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів : навч. посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nuczu.edu.ua/rus/departments/chairs/ostap/ostap1/.

Панков Ю. И. Профессиональная управленческая компетентность как фактор оптимизации деятельности руководителя государственной противопожарной службы : социологический анализ : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. социол. наук : 22.00.08 «Социология управления» / Ю. И. Панков. – Москва, 2003. – 25 с.

Подоляк Л. Г Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою / Л. Г Подоляк,

B. І. Юрченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psyh.kiev.ш/Подоляк_Л.Г,_Юрченко_В.LПрофесійне_ста- новлення _особистості_студента_як_майбутнього_фахівця_з_вищою_освітою.

Покалюк В. М. Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивіль¬ного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – Черкаси, 2008. – Вип. 125. – С. 115-119.

Ратушний Р. Т. Теоретичні основи і практичні аспекти менеджменту в органах і підрозділах цивільного захисту : навч. посібник / Ратушний Р Т, Кузиляк В. И, Саміло А. В., Повстин О. В. – Львів : ЛДУБЖД, 2015. – 348 с.

Северин Н.Н. Педагогическая концепция многоуровневой системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в чрезвычайных ситуациях : автореф. дисс. ... на соискание науч. степени д-ра пед наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н. Н. Северин. – СПб, 2013. – 57 с.

Солнцев В.О. Педагогическая концепция воспитания в вузах государственной противопожарной службы МЧС России: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Солнцев В. О. – СПб., 2011. – 360 с.

Стратегія реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій : затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 61-р від 25 січня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19