ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К. В. Максимова

Ключові слова:

методична система, фітнес-культура, студенти, аудиторнаробота, модернізація, освітній ландшафт, соціокультурнареальність, здоров’я, адаптаційний потенціал

Анотація

У статті розглянуто передумови та основні шляхи модернізації методичної системи фізичної культури засобами явища фітнес-культури. Виявлено суперечності між існуючою орієнтацією освітнього процесу вищої школи та су­часними вимогами щодо Європейської якості освіти. Науково обгрунтовано необхідність розробки та впровадження нових педагогічних підходів та методів навчання Європейського рівня, зокрема, модернізації аудиторноїроботи різних ВНЗ України з метою формування у студентів такої нової соціокультурноїреальності як фітнес-культура. Зазначено найбільш ефективний метод формування фітнес-культури студентів, який полягає у розробці та впровадженні нової навчальної дисципліни «Основи фітнес-культури» в аудиторну роботу різних ВНЗ, який складатиме новий освітній ландшафт України з метою формування фізично здорового та культурно освіченого студентського загалу.

Посилання

Гружевський В. О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання / В. О. Гружевський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - № 3. - 2014. - С. 19-24.

Конференція міністрів вищої освіти Європи «Утворення європейського простору вищої освіти» / Болонський процес: документи. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 169 с.

Максимова К. В. Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток І курсів вищих навчальних закладів м. Харкова / К. В. Максимова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: International Scientific Journal «Intemauka». № 7(29)/2017. - Київ, 2017. - С. 30-34.

Максимова К. В. Роль і місце фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять в системі діяльності вищих навчальних закладів м. Харкова / К. В. Максимова // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт. 2017. Випуск 5 (87). С. 71-74.

Максимова К. В. Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток 17-21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять / К. В. Максимова, К. В. Мулик // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 10. - 2017, С. 301-311.

Мулик К. В. Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді / К. В. Мулик, К. В. Максимова // Педагогіка та психологія. - 2017. - Вип. 58. - С. 71-82.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : Постанова Кабінету Міністрів України : від 03.11.1993 р., № 896 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-n.

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 р., № 347/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16. - Ст 860.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України: від 25.06.2013 р., № 344/2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.

Хлус Н. Аналіз сучасних фітнес-програм та технологій для студенток вищих навчальних закладів (теоретичний аспект) / Н. Хлус // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінницький державний педа¬гогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. - Випуск 1. - Вінниця : Планер, 2016. - 605 с.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. - Brussels, Belgium. 2015. - 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14