ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК З ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Ю. М. Шевченко

Анотація


Здійснено аналіз сучасних підходів щодо формування готовності студентів до використання інноваційних методик у духовно-моральному розвитку молодших школярів. Визначені пріоритетні завдання інноваційної освіти та напрями використання інноваційних технологій у сучасній вищій освіті. Розкрита сутність підготовки майбутніх учителів до використання інноваційних методик з духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі. Окреслені форми та методи організації підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому процесі, з’ясовано, що інноваційні технології в освіті дають можливість регулювати навчально-вихований процес, підвищуючи його ефективність. Доведено, що творчість є сутнісною характеристикою інноваційного процесу в інноваційній діяльності педагога, а сформованість творчої активності майбутнього фахівця є важливим аспектом готовності студентів до використання інноваційних методик у духовно-моральному розвитку молодших школярів.

Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; інноваційні методики; духовно-моральний розвиток; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарова О. А. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Гончарова. – Київ, 2008. – 259 с. – Бібліогр. : С. 194–216.

Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. – Чернигів, 2004. – 220 с. – Бібліогр. : С. 191–209.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навчальний посібник] / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.

Загвязинский В. И.Теория обучения и воспитания : [учебник для бакалавров] / В. И. Загвязинский. – Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 314 с.

Ільман В. Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції / В. Ільман // Рідна школа. – 2011. – № 1–2. – С. 30–37.

Козырева Т. В. Реализация студийной модели во внеаудиторной деятельности студентов университета / Т. В. Козырева // Социокультурная имитация в социальном воспитании учащихся : сборник статей. – Кострома : Студия оперативной полиграфии «Авантитул», 2004. – С. 35–38.

Шевченко Ю. М. Готовність студентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос- культурному просторі / Ю. М. Шевченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал ; голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – 298 с. – С. 194–206.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.