ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Р. Г. Хить

Анотація


Стаття є дослідженням інноваційних форм і методів підготовки майбутніх учителів математики, в неї вказано на особливості компетентністного підходу під час формування теоретичних і практичних знань. Формування професійних компетентностей майбутніх викладачів математики має відбуватися за загальними та фаховими напрямами. Загальні компетентності мають універсальний характер без належності до предметної галузі. А фахові компетентності визначають профіль підготовки та кваліфікацію випускника й роблять підготовку майбутнього викладача професійно-орієнтованою. Цей зміст компетентностей передбачає формування вже у стінах вищого навчального закладу творчої особистості майбутнього викладача математики, оскільки це розглядається як педагогічна категорія загальної технологічної культури фахівця вищої школи

Ключові слова


компетентність; форми та методи навчання; особистістно-орієнтоване навчання; математика; інновації; вчителі математики; вища педагогічна освіта; підготовка майбутніх вчителів; педагогічні заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко А. І. Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики / І. А. Акуленко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 46. – С. 3–8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_46_3.

Галайко Ю. А. Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. збірник наукових робіт. – Вип. 23. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2005. – С. 35–39.

Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с.

Лодатко Є. О. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект / Є. О. Лодатко // Вісник Львів. Серія «Педаг.». – 2009. – Вип. 25. Ч. 3. – С. 3–10.

Михалін Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу / Г. О. Михалін // Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 320 с.

Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология : [монографія] / Е. И. Скафа. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. – 439 с.

Янушкевич Ф. Технології навчання в системі вищої освіти / Ф. Янушкевич. – Москва : Інтор, 1994. – 317 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.