«НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ» ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Л. О. Соколенко

Анотація


У статті обґрунтована роль навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики», яка відноситься до дисциплін професійної і практичної підготовки студентів спеціальності 014.04 «Середня освіта (Математика)». Розглянуто історію навчання даного курсу в Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка, а також сучасний підхід до її навчання магістрантів природничо-математичного факультету, фізико-математичного відділення Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Зокрема, представлена інформація про зміст курсу (теми, що входять до складу трьох змістових модулів). Обгрунтовано, що найбільш вдалою організаційною формою проведення занять є семінар-розв’язання проблемних завдань. Як приклад представлено матеріал, який одержують студенти з метою підготовки до заняття на тему «Наукові основи змістової лінії «Рівняння і нерівності» шкільного курсу математики». Він складається з теми, мети та завдань заняття, змістової структури теми. Зроблено класифікацію запитань та завдань, призначених для проведення занять та самостійного опрацювання студентами. Наведено приклади запитань та завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого характеру по обраній темі заняття.


Ключові слова


професійна підготовка; вчитель математики; наукові основи шкільного курсу математики; математична логіка; рівняння; нерівність; предикат

Повний текст:

PDF

Посилання


Колягин Ю. М. Основные понятия современного школьного курса математики : [пособие для учителей] / Ю. М. Колягин, Л. Г. Луканкин; под ред. А. И. Маркушевича. – Москва : Просвещение, 1974. – 382 с.

Кугай Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики» для студентів галузі 01 Освіта. Спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). / Н. В Кугай, С. О. Бурчак. – Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pfm.gnpu.edu.ua.

Боровик В. Н. Курс математики : [навч. посібник] / [В. Н. Боровик, Л. М. Вивальнюк, М. М. Мурач, О. І. Соколенко]. – Київ : Вища шк., 1995. – 392 с.

Працьовитий М. В. «Наукові основи шкільного курсу математики» в системі підготовки сучасного вчителя математики / М. В. Працьовитий, С. В. Ніколаєнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №3 «Фізика і математика у вищій і середній школі» : Зб. наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – № 5. – С. 17–24.

Виленкин Н. Я. Современные основы школьного курса математики : [пособие для студентов пед. ин.-тов] / [Н. Я. Виленкин, К. И. Дудничев, Л. А. Калужин, А. А. Столяр]. – Москва : Просвещение, 1980. – 240 с.

Соколенко Л. О. Шкільна математика з точки зору вищої. / Л. О. Соколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів, 2011. – Вип. 83. – С. 126–128.

Соколенко Л. О. Роль курсу «Деякі питання шкільного курсу математики з точки зору вищої» у професійній підготовці вчителя / Л. О. Соколенко. – Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14–15 травня, 2015 р., Київ : Матеріали конф. Т. 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 249–252.

Соколенко Л. О. Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя / Л. О. Соколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів, 2015. – Вип. 130. – С. 214–219.

Соколенко Л. О. Технологія навчання теоретичних основ теми «Розширення поняття про число» / Л. О. Соколенко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. – Том 2. – Вип. LXXI. – С. 135–142.

Соколенко Л. О. Роль теоретичних основ змістової лінії «Числа» у професійній підготовці вчителя математики / Л. О. Соколенко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Педагогічна» ; редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22. – С. 114–117.

Соколенко Л. О. Технологія навчання теоретичних основ змістової лінії «Рівняння і нерівності» / Л. О. Соколенко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. – Том 2. – Вип. LXXIV. – С. 168–173.

Соколенко Л. О. Методика навчання наукових основ функціональної змістової лінії майбутніх вчителів математики / Л. О. Соколенко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – С. 77–87.

Таточенко В. І. Програма спецкурсу «Наукові основи шкільного курсу математики» для магістрів / В. І. Таточенко // Херсонський державний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dls.ksu.kherson.ua.

Теплицька А. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретичного аналізу / А. О. Теплицька // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянська академія». Серія «Педагогіка». – 2016. – Т. 269. – Вип. 257. – С. 125–130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.