ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

О. Ю. Саркісова

Анотація


У статті на основі аналізу наукових досліджень і власного практичного досвіду викладання дисципліни «Психологія та педагогіка» показано можливості використання групової взаємодії як чинника розвитку професійної культури майбутніх економістів. Розкрито важливість формування соціальних компетентностей студентів, які є невід’ємними складовими частинами професійної культури майбутніх економістів. Продемонстровано можливості побудови окремих практичних занять із дисципліни «Психологія та педагогіка» на основі групової взаємодії, метою яких є: усвідомлення студентами своїх індивідуальних особливостей, здібностей, можливостей; розвиток соціальних якостей; формування соціальних компетентностей, які є складовими частинами професійної культури майбутніх економістів.

Ключові слова


професійна підготовка майбутніх економістів; групова взаємодія; організація групової взаємодії; професійна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : [учеб. пособ.] / Д. В. Чернилевский. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 560 с.

Артюшина М. В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Артюшина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 195 с.

Грущенко Л. М. Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. М. Грущенко. – Київ, 2007. – 21 с.

Поясок Т. Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю : [навч. посіб.] / Т. Б. Поясок. – Київ : ПП «ЕКМО», 2003. – 288 с.

Вечірко Р. М. Українська та зарубіжна культура : [навч.-метод. посіб.] / [Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Олефіренко]. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с.

Пілевич О. А. «Культура», «Професійна культура» як базові категорії дослідження професійної культури майбутнього економіста / О. А. Пілевич // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – Київ, 2014. – Вип. 7. – С. 41–46.

Огренич М. А. Іншомовний мовленнєвий етикет як складова професійної культури майбутніх економістів / М. А. Огренич // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. Збірник наук. праць; редкол. М. О. Носко (гол. ред.). – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. – Вип. 62. – С. 126–129.

Аніщенко О. В. Професійна культура / О. В. Аніщенко // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 724

Пілевич О. А. Формування професійної культури майбутніх фахівців у середовищі вищого навчального закладу / О. А. Пілевич // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи. – Київ, 2016. – Вип. 8. – С. 55–65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.