ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦЯ З МАРКЕТИНГУ»

І. О. Гоголь

Анотація


У статті проаналізовано зміст і структуру поняття «культура професійного спілкування фахівців з маркетингу» у контексті їхньої професійної діяльності. Розглянуто професіограму маркетингової діяльності, визначено вимоги до особистості фахівця. Показано, що професійна діяльність маркетолога має суб’єкт-суб’єктний характер і будується на професійній взаємодії, ефективність якої залежить від культури професійного спілкування фахівця. На основі узагальнення результатів досліджень було визначено, що культура професійного спілкування маркетолога – це особистісна інтегративна характеристика, яка забезпечує професійну суб’єкт-суб’єктну взаємодію маркетолога із споживачами маркетингових послуг, що зумовлена потребами маркетингової діяльності й спрямована на досягнення позитивного результату. У структурі цього поняття виділено такі компоненти: когнітивний, індивідуально-особистісний, мотиваційно-ціннісний, соціально-психологічний, комунікативний, мовно-комунікативний, професійно-діяльнісний.

Ключові слова


професійна діяльність; професійне спілкування; культура професійного спілкування; маркетолог

Повний текст:

PDF

Посилання


Берестенко О. Г. Культура професійного спілкування: [навч.-метод. посіб. для студ. ІІ курсу всіх спец. гуманіт. профілю ден. та заоч. форм навчання] / О. Г. Берестенко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 299 с.

Дяків А. А. Формування комунікативно-мовленнєвої культури майбутніх інженерів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2010. – 20 с.

Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. І. Коваль. – Київ : Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 с.

Лівенцова В. А. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери : дис. канд. … пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 2002. – 212 с.

Опалюк О. М. Культура спілкування. Психологічні основи професійного спілкування : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Опалюк, Ю. В. Сербалюк. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2004. – 192 с.

Скляр П. П. Профессиональное общение руководителя: содержание, структура и пути его развития : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05, 19.00.11. – Москва, 1993. – 173 с.

Хміль Ф. І. Ділове спілкування : [навч. посіб.] / Ф. І. Хміль. – Київ : Акдемвидав, 2004. – 278 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.