ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • О. М. Фокша

Ключові слова:

фасилітація, педагогічна фасилітація, фасилітаційна взаємодія, фасилітаційне спілкування, фасилітаційна компетентність, майбутній вчитель

Анотація

Стаття висвітлює теоретичний аналіз наукових джерел із метою встановлення термінологічних меж феномена «фасилітаційна компетентність учителя». Спираючись на результати аналізу наукового фонду визначено, що: фаси- літація в загальному вигляді є процесом допомоги та підтримки особистості в різноманітних ситуаціях міжособис- тісної взаємодії; педагогічна фасилітація є специфічним видом педагогічної діяльності вчителя, яка забезпечує гармо­нійне особистісне становлення учня, його повноцінну життєву самореалізацію та самоактуалізацію; фасилітаційне спілкування є видом педагогічної взаємодії, в результаті якої за певних умов здійснюється усвідомлений, інтенсивний й продуктивний саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу. Узагальнюючи специфічні риси педагогічної фасилі- тації та професійні позиції вчителя як фасилітатора, автор визначає фасилітаційну компетентність як здатність та готовність педагога використовувати механізми та принципи педагогічної фасилітації в професійній діяльності – педагогічну підтримку особистісного становлення учнів та педагогічний супровід їх навчальних досягнень.

Посилання

Галіцан О. А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчаль¬ному закладі: автореферат дис. канд. пед. наук / О. А. Галіцан // 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Одеса, 2010. – 21с.

Гельбак А. М. Розвиток комунікативних навичок підлітків засобами фасилітаційного впливу : дис. ... канд. психол. наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / А. М. Гельбак. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – Київ, 2010. – 186 с.

Гончаренко С. У Український педагогічний словник / С. У Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 375 с.

Коломійченко С. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями: дис. ... канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / С. Ю. Коломійченко. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2010. – 190 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) [Колективна монографія] / Н. М. Бібік та ін.; під загальною редакцією О. В. Овчарук. – Київ : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Кондрашихіна О. О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів: дис. ... канд. психол. наук за спеціальністю 19.00.07: «Педагогічна та вікова психологія». – Інститут психології ім. Г С. Костюка АПН України, Київ, 2004. – 170 с.

Носова Н. В. Готовність педагогів до реалізації фасилітативної дії у навчально-виховному процесі // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірнік наукових праць Інституту психології ім. Г С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. Т VIII, вип. 4. – К. 2006 – С. 258.

Современный словарь по педагогике / Сост. Е. С. Рапацевич. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.

Фісун О. В. Реалізація ідей фасилітації в діяльності вчителя / О. В. Фісун // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. – Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2009. – Вип. 5(58). – С. 385-391.

Фісун О. В. Формування фасилітуючої позиції вчителя / О. В. Фісун // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2009. – Вип. 31. – С. 178-181.

Rogers C. Freedom to leam: A view of what education might become. – Columbus, OH : Merrill, 1968. – Р 180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19