ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • І. А. Філімонова

Ключові слова:

професійна освіта, педагогічні умови, професійна компетентність, практична підготовка, фахові дисципліни, бакалавр

Анотація

У статті розкриваються основні підходи до визначення педагогічних умов формування професійної компетентнос­ті майбутніх фахівців професійної освіти. Зважаючи на результати дослідження та обмежуючись умовами визна­ченого вищого педагогічного закладу, автор пропонує власне бачення педагогічних умов на засадах компетентнісного підходу: створення мотиваційно-ціннісного середовища в навчальному процесі; розширення когнітивно-діяльнісного складника професійної підготовки майбутніх бакалаврів харчових технологій через використання інтерактивних ме­тодів навчання; розвиток особистісних та професійно важливих здібностей, морально-етичне вдосконалення осо­бистості майбутнього фахівця. Визначені педагогічні умови дозволять забезпечити успішний результат та сприяти­муть формуванню високого рівня професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій.

Посилання

Андреев В. А. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс: в 2 кн. / В.А. Андреев. – Казань: изд-во Казан. гос. ун-та, 1996. – Кн. 1. – 552 с.

Басараб В. Я. Дослідно-експериментальна перевірка педагогічних умов формування ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у професійно-технічних навчальних закладах / В. Я. Басараб // Професійна освіта: проблеми і перспективи ІПТО НАПН України : зб. наук. праць. – Київ : ІПТО НАПН України, вид-во ООО «ІМА-прес» Павлоград, 2015. – Вип. 8. – С. 95-100.

Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т В. Ковальова. – Х.: Фоліо, 2005. – 767 с.

Кравець С. Г Формування ключових компетентностей фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. Г. Кравець // Нац. акад. пед. наук України, Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ, 2013. – 273 с.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови» / : на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Лит¬вин. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 76 с.

Лузан П. Основи науково-педагогічних досліджень : навч. посіб. / П. Лузан, І. Сопівник, С. Виговська. – 4-е вид. – Київ : НАКіМ, 2012. – 368 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / упоряд. А. В. Семенова. – Одеса : Пальміра, 2006. – 272 с.

Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – Київ : Наук. думка, 2002. – 680 с.

Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Н. К. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : АРКТИ, 2006. – 320 с.

Сулима Т С. Формування професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання будівельного профілю: дис.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19