ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • С. В. Сороквашин

Ключові слова:

технологія, інформаційно-комунікаційна компетентність, кваліфікований робітник, професійна підготовка, компетентнісний підхід, освітнє середовище

Анотація

Стаття присвячена проблемі теоретичного розроблення експериментальної технології формування інформаційно- комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі в процесі професійної підготовки.

Проведено аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо змісту поняття «педагогічна технологія», роз­крито сутність поняття «технологія формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфі­кованих робітників будівельної галузі» як сукупності взаємопов’язаних структурних компонентів, об’єднаних загаль­ною метою, що функціонують у цілісному навчальному процесі. Визначено мету формування в майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі інформаційно-комунікаційної компетентності: набуття ними відповідних знань, умінь і навичок для їх застосування у професійній діяльності. Розкрито завдання, методологічні основи, принципи, охарактеризовано етапи впровадження: пропедевтичний, змістовно-процесуальний, рефлексивно-аналітичний, контрольно-оцінний.

Посилання

Кіяшко О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О. Кіяшко ; Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – 16 с.

Ожегов С. Словарь русского языка / С. Ожегов. – Москва : Русский язык, 1984. – 798 с.

Освітні технології : [навчально-методичний посібник] / О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська та ін. за ред. О. Пєхоти. – Київ : А.С.К., 2004. – 256 с.

Попова Л. Формирование информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагогического колледжа в процессе изучения информатики / Л. Попова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://festival.1september.ru /articles/510835.

Хуторской А. Современная дидактика : [учеб. пособие] / А. Хуторской. – Москва : Высш. шк., 2007. – 639 с.

Ягупов В. Педагогіка : [навч. посібник] / В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19