РЕЦЕПТИВНА ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СКЛАДІ ФАХОВОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • З. К. Соломко

Анотація

У статті розкрито суть поняття «лексична компетентність», уточнено її зміст та структуру з урахуванням рівня навчальної автономії студентів. Сформульоване власне робоче визначення поняття професійно орієнтованої рецептивної лексичної компетенції. Уточнено, що під професійно орієнтованою рецептивною лексичною компетен­цією розуміємо здатність і готовність індивіда на основі лексичних знань, рецептивних лексичних навичок і мовної усвідомленості адекватно розпізнавати, співвідносити та розуміти лексичні одиниці в читанні й аудіюванні на рівні слова, словосполучення, речення та тексту, ураховуючи лінгвосоціокультурні та термінологічні особливості юридич­ної лексики, відповідно до задуму висловлювання, комунікативної ситуації, стилів і жанрів іншомовного професійного мовлення юристів, а також забезпечувати підтримку функціонування сформованих рецептивних лексичних навичок на необхідному рівні та здійснювати постійний самоконтроль і рефлексію власної діяльності.

Під час дослідження психологічних передумов формування та вдосконалення професійно орієнтованої рецептивної лексичної компетенції в майбутніх юристів було зроблено висновок, що під час вивчення студентами іноземної мови мають місце деякі особливості. Під час сприйняття інформації реципієнт пов’язує нову інформацію з тією, яку він здобув під час вивчення дисциплін зі спеціальності, усвідомлює, аналізує й порівнює з тим, що вже є в пам’яті. Рефлек­сія й усвідомлення – це два неподільних пов’язаних між собою аспекти когнітивного підходу до оволодіння рецептив­ною лексичною компетенцією, а сенсибілізація – це основна передумова включення механізмів усвідомлення й рефлексії. Описано процес відбору навчального матеріалу з наголосом на лінгвосоціокультурному аспекті мови. Показано особли­вості процесу засвоєння лексичного матеріалу та вказано на труднощі його засвоєння.

Посилання

Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): [монография] / Н. Ф. Бориско. – Київ : Изд. центр КГЛУ, 1999. – 268 с.

Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Д. Борщовецька ; Київський національний лінгвістичний ун-т – Київ : 2004. – 285 с.

Бухбиндер В. А. О системе упражнений / В. А. Бухбиндер // Обобщающая методика обучения иностранным языкам : [хрестоматия]. – Москва : Рус. язык, 1991. – С. 92-98.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / перекл. з англ. ; наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Соломко З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з вико¬ристанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 «Германські мови» /

З.К. Соломко. – Київ, Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства «Знання України», 2014. – 20 с.

Томахин Г. Д. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения / Г. Д. Томахин // Иностранные языки в школе. – 1980 – № 4. – С. 87-92.

Шамов А. Н. Когнитивная парадигма в обучении лексической стороне иноязычной речи : [монография] / А. Н. Шамов. – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. – 242 с.

Anissimova L. Verständigkeit der Gesetzesprache : linguistische Untersuchung anhand des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches und des russischen Zivilgesetzbuches / L. Anissimova. Berlin; Logos-Verl. 2007. – 288 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19