ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • М. О. Сокол
  • Т. І. Горпініч
  • Й. Смила

Ключові слова:

проблема, експлікація, поняття, педагогіка, умови глобалізації, понятійно-категорійний апарат

Анотація

У статті розглядаються проблеми експлікації педагогічних понять в умовах глобалізації. Досліджується зміст сучасного понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Розкривається сутність і змістове наповнення озна­ченого феномена з урахуванням модернізаційного підгрунтя. Підкреслюється, що формування понятійної системи зна­ходиться в постійному розвитку, наслідуючи циклову спіраль соціальної еволюції

Посилання

Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – Москва : Изд-во ИПК – 2007. – № 1. – С. 17-24.

Вихрущ А. В. Якість університетської освіти в умовах глобалізації / А. В. Вихрущ // Якість університетської освіти: акту¬альні питання теорії та практики: кол. моногр. / за ред. В. Я. Брича, А. В. Вихруща. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 87-105.

Краевский В. В. Методология педагогіки : [Пособие для педагогов-исследователей] / В. В. Краевский. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 244 с.

Локшина О. І. Методологічні трансформації педагогічної компаративістики у зарубіжжі та розвиток порівняльної педаго¬гіки в Україні / О. І. Локшина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». – Тернопіль, 2014. – С. 7-13.

Полонский В. М. Методологические принципы разработки понятийно-терминологического аппарата педагогики / В. М. Полонский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : //http://www.jeducation.ru/4_2004/55.html.

Сластенин В. А. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Сухомлинська О. В. Про стан теорії та практики виховання в освітньому просторі України / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – Київ : Наука. – 1998. – № 3. – С. 3-6.

Motala S. Education transformation and quality: The South African experience / S. Motala, R. Pipho. – San Antonio, Texas. – 2000. – 164 p.

Rogers C. On Becoming an Effective Teacher: Person-centered teaching, psychology, philosophy, and dialogues with Carl R. Rogers and Harold Lyon / C. Rogers, H. Lyon. – New York: Education, 2013. – 288 p.

Tyrer P Differential effects of manual assisted cognitive behavior therapy in the treatment of recurrent deliberate self-harm and personality disturbance: the POPMACT study. / Р Tyrer, В. Tom, S. Byford. – New York : Beta press, 2004. – Vol. 18, № 1. – Р 102-116.

Verwimp P. Measuring the quality of education at two levels: A case study of primary schools in rural Ethiopia. International Review of Education / P. Verwimp. – New York, NY : Perennial Library. – 2009. – P. 167-196.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19