РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • О. В. Сидорчук

Ключові слова:

рольова гра, інтерактивні вправи, полікультурна компетенція, розвиток, іноземна мова за професійним спрямуванням, студент немовного ВНЗ, сленг, культурні відмінності, міжособистісне спілкування, професійна підготовка

Анотація

В роботі розглядається застосування інтерактивних вправ на практичних заняттях в курсі професійно орієнто­ваного вивчення іноземної мови. Виділено функцію рольової гри й ситуативних комунікативних завдань як методів фор­мування професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця під час вивчення іноземної мови шляхом стимулювання вербального мислення студента і створюючи необхідність в іншомовній мовленнєвій діяльності. Також піднімається питання ефективності навчально-виховних методів інтенсифікації професійної підготовки майбутньо­го фахівця соціальної сфери шляхом моделювання професійної діяльності фахівця в галузі соціальної сфери в ситуаціях міжособистісного спілкування та підвищення рівня адаптації майбутніх фахівців до культурних відмінностей клієн­тів соціальних служб для ефективного функціонування в умовах полікультурних спільнот.

Посилання

Рекомендації Комітету Ради Європи з питань освіти, Загальноєвропейські положення щодо володіння мовами. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 260 с.

Саєнко Н. С. Розвиток когнітивних здібностей студентів у навчанні іноземних мов / Н. С. Саєнко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Сер.: «Філологічна». – 2012. – Вип. 23. – С. 150-153 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_23_51

Лернер І. Я. Дидактические основы методов обучения / І. Я. Лернер. – Москва : Наука, 1981. – 187 с.

Каменева И. Ю. Психолого-педагогические особенности диалоговой ситуации в образовательном процессе / И. Ю. Каме¬нева // Российский психологический журнал. – 2015. – Т 12. – № 3. – С. 40-49.

Долгова В. И. Эмпатия и коммуникативная компетентность: [монографія] / В. И. Долгова, Е. В. Мельник. – Челябинск : АТОКСО, 2007. – 252 с.

Savignon S. J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice: texts and contexts in second language learning / S. J. Savignon. – Reading, Mass : Addison Wesley, 1983. – 322 p.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для препо¬давателей русского языка как иностранного / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – Москва : Русский язык. Курсы, 2010. – 568 с.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – 2-е изд. – Москва : Просвеще¬ние, 1991. – 222 с. – Б-ка учителя иностр. яз.

Крамаренко Т В. Рольова гра як засіб діалогічно-орієнтованого навчання / Т В. Крамаренко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 4 (239). – Ч. 1. – С. 98-103

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19