ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

Автор(и)

  • О. О. Приходько

Ключові слова:

модель навчання, англомовна читацька компетентність, професійно орієнтоване англомовне читання, технічний ВНЗ

Анотація

У статті описано модель навчання майбутніх інженерів технічного ВНЗ професійно орієнтованого англомовного читання та шляхи реалізації моделі на заняттях з навчальної дисципліни «Іноземна мова» за такими параметрами: тематичні розділи, кількість годин, етапи навчання, система відповідних вправ. Відзначено, що модель навчального процесу для формування професійно орієнтованої англомовної читацької компетентності реалізується на принципах поетапності навчального процесу, циклічності, системності, професійної спрямованості навчання. У статті деталь­но описаний процес реалізації трьох основних етапів роботи з текстом: дотекстовий, текстовий та післятекстовий. Для кожного етапу роботи з текстом запропоновані різноманітні типи вправ, які відповідають цілям відповідного етапу, та визначено, які методи і прийоми слід використовувати на кожному з цих етапів. Детально проаналізовано Програму навчальної дисципліни «Іноземна мова», визначені суб’єкт і об’єкт навчання. Перераховані основні змістовні модулі, в результаті опрацювання яких відбувається вдосконалення навичок і розвиток вмінь професійно орієнтовано­го англомовного читання фахових тестів студентами технічного університету. Розглянуто основні види контролю: поточний, рубіжний і підсумковий контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі формування професійно орієнтованої англомовної читацької компетентності. У статті, крім того, описано, як здійснюється оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік або екзамен, та як розподіляються бали оцінювання відповідно до форми контролю. Наведена таблиця переведення балів за 100-бальною шкалою в національну та європейську, яка застосовується в Херсонському національному технічному університеті.

Посилання

Барабанова Г В. Когнітівно-комунікативна модель навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою в немовному вузі / Г В. Барабанова // Іноземні мови. – 2004. – № 1. – С. 29-31.

Британ Ю.В. Формування професійно орієнтованої читацької компетенції в майбутніх викладачів англійської мови засо¬бами Інтернет-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Британ. – Київ, 2014. – 302 с.

Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах : [монографія] / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський; ред. : О. Б. Тарнопольський; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. – Дні¬пропетровськ, 2013. – 226 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання: Наук. ред. укр. видання / кол. авторів під керівн. Ніколаєвої С. Ю. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет- ресурсів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. В. Корейба. – Київ, 2011. – 286 с.

Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. С. Малюга. – Київ, 2007. – 516 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвіс¬тичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г Е. та ін. за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – Київ : Ленвіт, 2013. – 590 с.

Навчальна програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення / укл. Бранецька М. С. – Херсон: ХНТУ, 2017. – 6 с.

Пахомова Т А. Изучение художественных текстов в системе профессиональной иноязычной подготовки студентов- филологов на продвинутом этапе / Т А. Пахомова // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology, 2015. – Ш (31). – N. 61. – C. 47 – 49.

Положення «Про оцінювання навчальних досягнень студентів ХНТУ». – Херсон: ХНТУ, 2015. – 20 c.

Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з вико¬ристанням комп’ютера : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. В. Радецька. – К., 2005. – 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19