ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Т. П. Поліщук

Ключові слова:

організаційна культура, заклад професійної освіти аграрного профілю, педагогічний колектив, педагогічні умови, педагогічна взаємодія

Анотація

У статті подано комплекс педагогічних умов, котрі, на наш погляд, сприятимуть розвитку організаційної куль­тури педагогічного колективу закладу професійної освіти, зокрема, й аграрного профілю. Доведено, що педагогічні умови узгоджуються із закономірностями, принципами педагогічного процесу, відповідають його меті та сприяють досягненню запланованого результату.

Важливу роль відведено аналізу фактів, отриманих у процесі констатувального етапу дослідження стану організа­ційної культури навчальних закладів – учасників експерименту. Виявлено й обгрунтовано, що специфіка розвитку організа­ційної культури педагогічного колективу полягає в тісному зв’язку педагогічних, економічних і соціокультурних факторів.

Посилання

Болгаріна В. С. Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу / В. С. Болгаріна // Управ¬ління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика : [монографія] / за ред. В. І. Свистун. – Київ : НВП «Поліграфсервіс», 2014. – 338 с.

Брунер Дж. Культура образования / Дж. Брунер ; пер. Л. В. Трубицыной, А. В. Соловьева ; Моск. высш. шк. социальных и экон. наук. – Москва : Просвещение, 2006. – 223 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. – Том 4. – 2003. – 1440 с.

Діючі музеї при професійно-технічних навчальних закладах України. Частина 1: Автономна республіка Крим – Микола¬ївська область / упорядники Н. І. Бугай, О. І. Богданович. – Київ : ІІТіЗО МОН України, 2008. – С. 91-93.

Лузан П. Г Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / П. Г Лузан. – Київ, 2004. – 505 с.

Милгром П. Экономика, организация и менеджмент / П. Милгром, Дж. Робертс. – Москва, 2004. – Том 1. – 468 с.; Том 2. – 422 с.

Островерхова Н. М. Методологія аналізу якості уроку як педагогічної системи : [монографія] / Н. М. Островерхова. – Харків : ТИТУЛ, 2008. – 402 с.

Педагогічні умови підготовки робітників за професіями «Художник розпису по дереву», «Виконавець художньо-оформ- люваних робіт», «Виробник художніх виробів із кераміки» : [методичний посібник] / [В. О. Радкевич, Є. А. Антонович, В. С. Болгаріна, Н. В. Кудикіна] ; за ред. В. О. Радкевич. – Київ : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – 124 с.

Семикіна М. В. Організаційна культура вітчизняних підприємств: сутність та проблеми формування в сучасних умовах / М. В. Семикіна // Экономика и управление. – 2009. – № 6. – С. 7-10.

Словник української мови : у 4 т. / упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. – Том 4. – 1958. – С. 3.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. – Київ : Радянська школа, 1976. – Том 2. – 1976. – С. 149-416.

Харчишина О. В. Дослідження сутності категорії «організаційна культура» / О. В. Харчишина // Вісник ЖДТУ Серія «Економічні науки». – 2011. – № 2 (56). – С. 151.

Шамова Т Н. Управление образовательными системами / Т Н. Шамова, П. И. Третьяков, М. П. Капустин. – Москва : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2002. – С. 21.

Шубін О. О. Організаційна культура як соціально-економічний феномен у контексті сучасної парадигми управління / О. О. Шубін, М. О. Гладкий // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 239-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19