ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН ЕТНОГРАФАМИ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)

Автор(и)

  • Т. В. Окольнича

Ключові слова:

історіографія, етнографія, українські етнографи, східні слов’яни, світ дитини, дитячий побут, родинна обрядовість, народна педагогіка

Анотація

У публікації розкривається дорадянський період історіографії у вивченні народно-педагогічних поглядів східних слов’ян. Автором розкриваються основні напрями дослідження педагогіки наших пращурів етнографами ХІХ – по­чатку ХХ століття.

Незважаючи на описовість, фрагментарність та недостатній теоретичний аналіз даних розвідок, у роботах етнографів вперше було вказано на необхідність вивчення дитячого побуту в традиційному суспільстві. В цей період з’явилася низка публікацій етнографів-краєзнавців, що становлять сьогодні джерельну базу для вивчення особливос­тей виховання дітей східних слов’ян. Описувалися родильні звичаї та обряди, уявлення та вірування, що лежали в основі народних поглядів на виховання дитини, одяг, дитячі меблі, умови проживання, ігри, іграшки, участь дітей у громадському житті общини; фіксувалися матеріали фольклорної традиції дітей, народної дитячої медицини тощо. Узагальнення значної кількості польового матеріалу спричинило інтерес етнографів до вивчення різноманітних аспек­тів етнографії дитинства та юності.

Посилання

Боржковский В. «Парубоцтво» как особая группа в малорусском сельском обществе / В. Боржсковский // Киевская ста¬рина. – 1887. – № 8. – С. 765-776.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. Булашев. – Київ : Довіра, 1992. – С. 267-274.

Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. – Київ : Мистецтво, 1995. – 355 с.

Грінченко Б. Словарь української мови: в 4 т. / Б. Грінченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – Том 2. – 573 с.

Гриша О. Весілля у Гадяцькому повіті у Полтавщині / О. Гриша // Матеріали українсько-руської етнології. – Львів, 1898. – Т 1. – С. 111-156.

Головацкий Я. Очерк старославянского баснословия или мифология / Я. Головацкий. – Львів, 1860. – 80 с.

Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Н. Гупан // Рідна школа, 2013. – № 8-9. -

С. 67-70.

Дерлиця М. Селянські діти. Етнографічний нарис / М. Дерлиця // Етнографічний збірник. – Львів, 1898. – Том V – С. 121-140.

Дикарев М. Заметки по истории народной ботаники. – 1. Мак / М. Дикарев // Этногр. обозрение. – 1899. – № 1-2. – С. 18-54.

Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини / зібр. М. Грушевський ; оброб. З. Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів : Б. в., 1906. – Т. VIII – 220 с.; Л. : Б. в., 1907. – Том IX. – 144 с.

Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Издание Юго-Западного Отдела Императорского Географи¬ческого Общества / М. Драгоманов. – Киев : Тип. М.П.Фрица, 1876. – 647 с.

Ефименко А. Исследование народной жизни / А.Ефименко. – Москва, 1884. – Выпуск 1. – Обычное право. – С. 80-92.

Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеко від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етно¬графічні матеріали, зібрані Василем Кравченком. – Житомир, 1920. – 160 с.

Колесса Ф. Людові вірування на Підгір'ю в с. Ходовичах Стрийського повіту / Ф. Колеса // Етнографічний збірник. – Т V – С. 176-198.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

Кравченко В. Пісні, хрестини та весілля / В. Кравченко // Етнографічні матеріали, зі6рані В. Кравченком на Україні, а більшістю на Волині. – Житомир, 1915. – Т. 1. – 200 с.

Маркович Е. Свадебные песни Елисаветградского уезда / Е. Маркович // Степ. – 1886. – С. 205.

Милорадович В.П. Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской губернии / В. П. Милорадович // Киевская старина. – 1900. – Т 69. – С. 192-206.

Милорадович В. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, записанные в 1888-1895 гг. / В. Мило¬радович // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1897. – Т 6. – С. 164-223.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології / І . Нечуй-Левицький. – Київ : Оберіг, 1992. – 87 с.

Онищук Антін. Матеріали до гуцульської демонольогії, записані у Зелениці Надвірнянського повіта, 1907-1908 / Антін Онищук // Матеріали до укр.-рус. етнольогії. – Львів, 1909. – Т 9. – С. 1-139.

Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поезии / А. А. Потебня. – Харьков, 1914.

Сумцов Н. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка / Н. О. Сумцов // Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1880. – № XI. – С. 69-94.

Сумцов Н. Досветки и посиделки / Н. Сумцов. – Киев, 1886. – С. 1-24.

Сумцов М. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка / М. О. Сумцов // Журнал министерства народного просветительства. – 1881. – Ноябрь. – С. 68-94.

Франко І. Людові вірування на Підгір'ю / І. Фрако // Етнографічний збірник. – Т. V – С. 160-218.

Чернишев Н.Н. К вопросу о «парубоцтве» как особой общественной группе / Н. Н. Чернишев // Киевская Старина. – 1887. – № 11. – С. 491-503.

Чубинский П. Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряжённой ИРГО. – / П. Чубинский. – СПб., 1872. – Т IV – 186 с.

Ястребов В. Новые данные о союзах неженатой молодежи на юге России / В. Ястребов // Киевская старина. – 1896. – № 10. – С. 110-119.

Ястребов В. Новые данные о союзах неженатой молодежи на юге России / В. Ястребов // Киевская старина. – 1897. – № 10-12. – С. 110-128.

Ястребов В.Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. І. Суеверия и обряды. ІІ. Легенды сказки и рассказы / В.Н. Ястребов. – Одесса : Тип. Одесс. военного округа. – 1896. – 325 с.

Ящуржинский Х. Поверья и обрядности родин и крестин / Х. Ящуржинский // Киевская старина. – 1893. – №. 7. – С. 74-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-19