ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. Г. Набока

Ключові слова:

освітня програма, компетентнісний підхід, студентоцентричний підхід, якість освіти

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до формування освітніх програм як інструменту забезпечення якості ви­щої освіти. Розкрито законодавчо-правові, методологічні та прикладні аспекти розроблення освітніх програм. Заува­жено, що найбільш ефективним є студентоцентрований підхід, а гарантом забезпечення якості освітньої програми може бути поєднання державної та громадської (суспільно-професійної) акредитації. Вивчено досвід Європейського простору вищої освіти з питань оцінки якості освітніх програм. Запропоновано перелік питань для моніторингу та підвищення якості освітніх програм.

Посилання

Про вищу освіту : Закон України № 1556-УП від 01.01.2018 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрану.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / [В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Тала¬нова]; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пріоритети, 2014. – 120 с.

Сучасні підходи до побудови освітніх програм: методичні матеріали [Електронний ресурс] / [Ю. В. Холін, С. О. Крав¬цов, Т. О. Маркова]: [Веб-сайт]. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. – 36 с. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/curricula.pdf. – Назва з екрану.

Рашкевич Ю. Запровадження інструментів болонського процесу : матеріали семінару [Електронний ресурс] / Ю. Раш¬кевич. – Режим доступу: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/54-materiah-here/686-seminar-zaprovadzhennya-instrumentiv- bolonskoho-protsesu.html. – Назва з екрану.

Розвиток системи забезпечення якості освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / [Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова, В. Ковтунець, С. Курбатов, І. Линьова, В. Луговий, І. Прохор, Ю. Рашкевич, І. Сікорська, Ж. Таланова, Т. Фініков, С. Шаров] ; за заг. ред. С. Калашнікової, В. Лугового. – Київ : Пріоритети, 2015. – 84 с.

Свіжевська С. А. Професійна акредитація освітніх програм: доповідь на конференції «ІТ-освіта та ІТ-індустрія: синергія та перспективи розвитку» [Електронний ресурс] / С. А. Свіжевська. – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content /infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akг/prof_akгed_osvit_program.php. – Назва з екрану.

Панасюк В. Якість освітніх програм [Електронний ресурс] / В. Панасюк. – Режим доступу: http://osvita.ua/school /me1hod/1768/. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14