ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ЗАСОБУ

Автор(и)

  • В. М. Могорита

Ключові слова:

підручник, історія, дидактичні функції, засіб навчання, освіта, діяльнісний підхід, компетентнісне навчання, шкільний предмет

Анотація

У статті розглянуто особливості підручника як провідного засобу навчання. Виявлено підходи до визначення тер­міну «підручник», обгрунтовано його універсальність як носія предметного змісту освіти. Розглянуто наукові під­ходи до типології функцій підручника на основі аналізу педагогічних досліджень. Обґрунтовано залежність основних функцій підручника та системи дидактичних принципів. Проаналізовано основні функції підручника як провідного компонента навчально-методичного забезпечення навчального предмета у відповідності до сучасних вимог. Зроблено висновок, що у контексті діяльнісного підходу до побудови освітнього процесу перелік функцій підручника можна допо­внити компетентнісно орієнтованою, сутність якої полягає у необхідності набуття школярами життєво необхідних компетентностей.

Посилання

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Жосан О. Е. Шкільний підручник: яким йому бути / О. Е. Жосан. // Управління школою. – 2012. – № 13. – С. 73 -75.

Зуев Д. Д. Школьный учебник / Д. Д. Зуев. – Москва : Педагогика, 1983. – 240 с., ил.

Камбалова Я. М. Роль та методичні функції навчально-методичного комплексу з історії в навчальному процесі / Я. М. Кам- балова. // Педагогічні науки. – 2011. – № 94.

Краевский В. В. Определение функций как методологическая проблема дидактики / В. В. Краевский // Проблемы школь¬ного учебника: сборник / ред. кол. Ф. Коровкин [и др.]. – Москва : Просвещение, 1976. – Вып. 4. – 222 с. – С. 13 – 36.

Мороз П. Функції сучасного шкільного підручника історії / П. Мороз, І. Мороз. // Історія в школі. – 2007. – №№ 1, 2. – С. 16-19, С. 14 – 20.

Савченко О. Нова доба шкільної освіти. Зміст підручників – пріоритет наукової діяльності АПН України / Олександра Савченко // Підручник ХХІ століття. – 2003. – № 1. – С. 30-39.

Талызина Н. Ф. Место и функции школьного учебника в учебном процессе / Н. Ф. Талызина // Проблемы школьного учебника: сборник / ред. кол. Л. Занков [и др.]. – Москва : Просвещение, 1978. – Вып. 6. – 280 с. – С. 18 – 33.

Товпинец И. П. К дидактической характеристике функций учебника / И. П. Товпинец // Теоретические проблемы совре¬менного школьного учебника. Сборник научных трудов. – Москва, 1989. – С. 35-44.

Томчук М. Методологічні засади створення сучасного шкільного підручника / М. Томчук. // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 124-128.

Трубачева С. Е. Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2011. – Вип. 11. – 800 с. – С. 17-22.

Хуторской А. В. Место учебника в дидактической системе / А. В. Хуторской // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 10-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14