ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Автор(и)

  • К. Г. Магрламова

Ключові слова:

майбутні лікарі, професійна підготовка, професійна компетентність лікаря, професійний саморозвиток, портфоліо, щоденник лікаря

Анотація

У статті розглядається професійна компетентність майбутнього лікаря як складова пізнавальної діяльності студента медичного університету, спрямована на постановку і вирішення конкретних навчальних завдань (пізнаваль­них, інтелектуальних, дослідницьких тощо), котрі реалізуються на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Зауважується, що компетентність у медицині можна визначити як звичне розумне використання інформації, знань, технічних навичок, клінічного мислення, почуттів, етичних цінностей і роздумів у щоденній практиці на ко­ристь суспільства. Автор, досліджуючи компетентність лікарів і студентів, розглядає такі її складові: медичні зна­ння, турботу про хворого, професіоналізм, інформованість, навички міжособистісного спілкування, навчання та по­стійного самовдосконалення. Зауважується, що портфоліо відіграє ключову роль у визначенні освітнього результату сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця, слугує систематичною й безперервною оцінкою й самооцінкою навчальних результатів студента. Автор акцентує на тому, що використання портфоліо дозволяє ви­рішити такі основні завдання: простежити зростання рівня професійної підготовки майбутнього лікаря та оцінити його освітні досягнення, доповнивши традиційні форми контролю інноваційними. При цьому виділяються різні види портфоліо, наприклад: портфоліо досягнень, портфоліо особистісного розвитку, презентаційне портфоліо, портфо­ліо проекту, портфоліо кар’єрного просування, портфоліо відгуків та інші.

Посилання

Варвус К. Модель «портфолио» выпускника основной школы / К. Варвус // Управление школой. - 2004. - № 31. - С. 45-47.

Гириловська І. Портфоліо як форма оцінювання професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів / Ірина Гириловська. - С. 181-183. - С. 182. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Users/Админ/ Downloads/gsuk_20l5_12-13_63.pdf

Загвоздкин В. К. Портфолио в учебном процессе / В. К. Загвоздкин // Вопросы образования. - 2004. - № 2. - С. 251-259.

Зеленко Н.В. Портфолио будущего педагога / Н. В. Зеленко, А.Г Могилевская // Стандарты и мониторинг в образова¬нии. - 2009. - № 1. - С. 61-63.

Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання : навчально- методичний посібник / Т. М. Канівець. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. - 102 с.

Пейн С. Дж. Учебное портфолио - новая форма контроля и оценки достижений учащихся / С. Дж. Пейн // Директор школы. - 2000. - № 1. - С. 65-67.

Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://subject.com.ua/textbook/technology/11klas/16.html

Прутченков А. С. Портфолио как инструмент осознания собственных целей образования [Электронный ресурс] / А. С. Прут- ченков, Т. Г. Новикова // Интернет-журнал «Эйдос». - 2007. - 22 февраля. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eidos.ru/ joumal/2007/0222_11

Савина Н. М. Инновационные компетентностно-ориентированные педагогические технологии в профессиональном образовании / Н. М. Савина // Среднее профессиональное образование. - 2008. - № 4. - С. 2-5.

Слухенська Р. В. Формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р В. Слухенська. - Запоріжжя, 2016. - 263 с.

Тазутдинова Э. Х. Учебное портфолио в системе подготовки студента к будущей педагогической деятельности : авто¬реферат дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образова¬ния» / Э. Х. Тазутдинова. - Казань, 2010. - 21 с.

Теория и практика организации предпрофильной подготовки / под ред. Т Г Новиковой. - Москва : АПКиПРО, 2003. - 320 с.

Технологія портфоліо. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pedkab.wordpress.com/category/нові-освrтm-техно- логії/технологія-портфоліо/

Alyson Williamson. Building a portfolio. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://careers.bmj.com/careers/advice /Buildmg_a_portfolio

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-14