АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (ДІЯЛЬНІСНИЙ ТА РЕФЛЕКСИВНИЙ КРИТЕРІЇ)

Автор(и)

  • П. М. Магда

Ключові слова:

діяльнісний критерій, рефлексивний критерій, учитель музики, ціннісні орієнтації, педагогічні умови

Анотація

У статті висвітлено результати експерименту з впровадження педагогічних умов формування ціннісних орієн­тацій (креативності, комунікативності, біоетики, емпатії, патріотизму) у майбутніх вчителів музики у процесі ви­вчення предметів соціально-гуманітарного циклу («Історія України», «Основи філософських знань», «Основи екології», «Педагогіка і психологія», «Культурологія», «Соціологія») та під час позааудиторної роботи. Автор розглядає резуль­тати констатувального та формувального етапів експерименту у порівняльному аспекті: зіставляються відсоткові дані обох етапів. Експериментом було охоплено 300 студентів Бахмутського коледжу мистецтв імені Івана Карабиця та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», умовно поділених на контрольну та експериментальну групу по 150 респондентів у кожній. Автор аналізує результати експерименту за діяльнісним та рефлексивним кри­терієм у контрольній та експериментальній групах студентів, обґрунтовуючи позитивну; динаміку експерименту; визначає можливий вектор подальшого дослідження.

Посилання

Коник Р. В. Школа аксіологічногозростанняособистості(з досвідуроботитворчоїгрупи класних керівників)/РВ.Коник//Ви- ховна робота у школі. - 2017. - № 2. - С. 38.

Печерська Г О. Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної педаго¬гічної освіти : дис. ... канд. психолог, наук : 19.00.07 / Г О. Печерська. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 203 с.

Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - Київ : Академ- видав, 2005. - 520 с.

Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 672 с.

Щепова Д. Р Ціннісні орієнтації сучасного українського студентства / Д. Р Щепова // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - № 2. - С.І8І-184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-13