ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

А. М. Фещук

Анотація


У статті порушено проблему активізації міжнародної академічної мобільності майбутніх фахівців із прикладної механіки та її вплив на підготовку конкурентоспроможного фахівця. Уточнено поняття «міжнародна академічна мобільність» та визначено можливості, які надає майбутнім фахівцям участь у програмах міжнародної академічної мобільності. Проаналізовано поняття «готовність до діяльності», що є умовою успішного виконання діяльності та «готовність майбутніх фахівців із прикладної механіки до міжнародної академічної мобільності» як системи зі складною багатокомпонентною структурою, що відображає сформованість мотиваційної, когнітивної, діяльнісної, комунікативної, орієнтаційної, оціночної, результативної, емоційно-вольової характеристик у процесі професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі. Визначено характеристики та компоненти готовності майбутніх фахівців із прикладної механіки до міжнародної академічної мобільності відповідно до специфіки їхньої професійної підготовки.

Ключові слова


міжнародна академічна мобільність; майбутній фахівець із прикладної механіки; готовність до діяльності; вищий технічний навчальний заклад; професійна підготовка; іншомовна підготовка; інженерія; готовність до міжнародної академічної мобільності

Повний текст:

PDF

Посилання


Вертегел В. Проблема академічної мобільності в контексті підготовки конкурентоспроможних фахівців / В. Вертегел // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10. – Ч. 2. – С. 257–258.

Ільченко Р. Erasmus+ – це можливість стати кращим / Р. Ільченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kpi.ua/1725-1

Коваль Т. В. Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі / Т. В. Коваль // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – Вип. 39. – Частина 1. – С. 53.

Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ «МарТ». – 2005. – С. 55.

Колесник Л. А. Международная академическая мобильность украинской молодежи в мировом контексте / Л. А. Колесник // Восток Европы. – 2015/1. – С. 169–170.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт. уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – С. 35.

Перепелиця О. Оцінка задоволеності студентів медичного коледжу майбутньою професією / О. Перепелиця // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Серія «Педагогічні науки». – 2016. – Випуск 3–4 (48–49). – С. 145.

Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність : Постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 12 серпня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199.

Тархан Л. З. Теоретические и методические основы формирования дидактической компетентности будущих инженеровпедагогов : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Л. З. Тархан. – Київ, 2008. – С. 64.

Триндюк В. А. Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Триндюк. – Луцьк, 2017. – С. 53–54.

Хом’юк І. В. Професійна мотивація як засіб забезпечення професійної мобільності / І. В. Хом’юк, М. Б. Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 306.

Krayevska O. Erasmus+ ICM Projects Implementation at the Ivan Franko National University of Lviv : Key Documents, Support and Recognition [Electronic resource]. – Access mode : http://international.lnu.edu.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.