ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ІНДИКАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНАМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

В. Ф. Удот

Анотація


У статті розкрито сутність поняття «готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій». Науково обґрунтовано структуру готовності майбутнього вихователя до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Охарактеризовано основні структурні компоненти готовності: когнітивний, мотиваційний, інструментально-операційний, діяльнісний. Описано критерії готовності: сформованість необхідних знань; сформованість професійно важливих цінностей, інтересів й мотивів; сформованість професійних умінь; безпосереднє здійснення ефективної взаємодії з родинами учасників бойових дій у процесі педагогічної діяльності. Визначено показники готовності майбутніх вихователів до взаємодії з цими родинами. Виділено рівні готовності до даного виду діяльності: високий (творчий), оптимальний (достатній), середній (допустимий), низький (критичний). Окреслено схему професійної готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій.

Ключові слова


готовність; взаємодія; родина учасника бойових дій; готовність майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій; компоненти готовності майбутніх вихователів до взаємодії з РУБД

Повний текст:

PDF

Посилання


Блощинський І. Г. Обґрунтування критеріїв і показників ефективності процесу формування адекватної самооцінки курсантів у навчальному процесі ВВЗО / І. Г. Блощинський // Наукові записки. (Педагогіка і психологія). – Вінниця : ВАТ «Віноблдрукарня», 2001. – Вип. 4. – С. 74–76.

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціальнопедагогічної діяльності: дис. ... на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. Б. Будник. – Житомир, 2015. – 552 с.

Буркова О. И. Подготовка учителя иностранного языка к межкультурной коммуникации в условиях педагогической компетенции : дисс … канд. пед. наук : 13.00.08 / Буркова О. И. – Киров, 2001. – 195 с.

Дуплійчук О. М. Проектно-комунікативна технологія як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога / О. М. Дуплійчук // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_1_12.pdf

Реан А. А. Социальная педагогическая психология: [учебное пособие для психологов и педагогов] / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – Санкт-Петербург, 2001. – Серия «Мастера психологии». – 416 с.

Сластенин В. А. О современных подходах к подготовке педагога / В. А. Сластенин, Н. Г. Руденко // Педагогика. – 1999. – № 6. – С. 55–62.

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург : Изд-во В. А. Михайлова, 2002. – 461 с.

Яковлева Н. В. Психологическая компетентность и ее формирование в процессе обучения в вузе : дисс. … канд. псих. наук / Н. В. Яковлева. – Ярославль, 1994. – 277 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.