ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

М. М. Томашівська

Анотація


У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти застосування компетентнісного підходу в системі професійної освіти майбутніх учителів музики. Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі орієнтована на підготовку до професійної діяльності кваліфікованого фахівця, особистості креативної, з гнучким та критичним мисленням, здатної до неперервної самоосвіти та саморозвитку. Автор досліджує умови та механізм формування професійно-педагогічних компетенцій майбутніх учителів музики, з’ясовує суть та структуру професійно-педагогічних компетенцій майбутніх учителів як систему їхніх професійних функцій, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих у процесі навчання. У статті проаналізовано основні концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті, які становлять основу нашого дослідження.

Ключові слова


компетентнісний підхід; музичне мистецтво; майбутній учитель музики; професійна компетентність; педагогічна діяльність; учитель-фахівець

Повний текст:

PDF

Посилання


Грозан С. Компетентнісний підхід як складова частина підготовки майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації / С. Грозан // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. «Педагогічні науки». – 2014. – Вип. 132. – С. 282–285. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_132_75.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01. 07. 2014 р. // Вища освіта : інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakonukrayiny-pro-vyschu-osvitu.

Власова О. І. Педагогічна психологія : [нав. посібник] / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.

Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – Москва : Педагогика, 1990. – 144 с.

Колесникова И. А. О феномене педагогического майстерства / И. А. Колесникова // Интегрированные основы педагогического мастерства. Сборник материалов межвузовских и научно-практических конференций. – Санкт-Петербург : НИИ ООВ, 1996. – 87 с.

Мирна І. О. Особливості соціально-психологічної компетентності педагогів / І. О. Мирна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 10–11 листопада 2011 р. – Житомир : 2011. – С. 177–180.

Растригіна А. М. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього магістра музичного мистецтва / А. М. Растригіна // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 501–509.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.