ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ О. ДУХНОВИЧА В ІСТОРІОГРАФІЇ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ 1914–1939 РОКІВ

М. П. Тимчик

Анотація


Стаття присвячена малодослідженій в духновичознавстві темі – історіографії міжвоєнного періоду (1914–1939) – важливого етапу дослідження педагогічної і культурно-освітньої діяльності О. Духновича, етапу збирання і нагромадження фактичного матеріалу, політико-ідеологічних суперечок, прямолінійних суперечливих висновків і тверджень. Критично досліджено підсумки попередніх досліджень постаті О. Духновича. Здійснено аналіз позитивних сторін і вад основних напрямів тогочасної історіографії (російської, місцевої «карпаторуської», «угроруської» та «української («народовецької»). Зроблено узагальнюючий висновок про те, що надпродуктивним був український напрям, репрезентований В. Гренджа-Донським, А. Волошином, та ін., попри те, що концепція наукового розуміння спадщини О.  Духновича в 20–30-і рр. ХХ ст. так і не була вироблена.

Ключові слова


О. Духнович; історіографія; русофільський напрям; карпато-руський напрям; угро-руський напрям; український напрям; В. Гренджа-Донський; А. Волошин

Повний текст:

PDF

Посилання


Бескидь Н. А. В. Духновичь и его поезія / Н. Бескидь. – Ужгородъ : Типографія школьной помощи, 1930. – Випускь 74. – 56 с.

Біленький (Стрипський Г.) Старша руська письменность на Угорщине / Біленький (Г. Стрипський). – Унгваръ (Ужгород), 1907. – 16 с.

Бірчак В. Літературні стремління Підкарпатської Русі / В. Бірчак. – Ужгородь : Друкарня «Школьной помощи», 1937. – Число 45. – С. 89–196.

Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини I (1918–1938) / І. Ванат. – Пряшев : Словацьке пед. вид-во, 1990. – 408 с.

Вегеш М. Олександр Духнович в публіцистиці В. Гренджі-Донського / М. Вегеш// Історія і політика в 4 т. – Ужгород : Вид. УжНУ, 2005.– Т. ІІ.– С. 516–517.

Волошин А. А. Духнович як педагог / А. Волошин. – Подкарпатська Русь, 1928. – Ч. 4. – Квітень. – С. 65–67

Волошин А. Памяти Александра Духновича / А. Волошин. – Ужгород : Книгопечатня «Викторія»,1923. – Число 32. – 30 c.

Гренджа-Донський В. Велика буря з нічого / В. Гренджа-Донський / Українське слово. – Ужгород, 1937. – Ч. 41. – 11 листопада. – С. 1.

Гренджа-Донський В. Дальший розвиток української літератури в ЧСР / В. Гренджа-Донський// Твори В. ГренджаДонського. – Вашингтон : Видання Карпат. Союзу, 1988. – Т. Х. – 518 с.

Гренджа-Донський В. Як я зачав писати / В. Гренджа-Донський// Твори В. Гренджа-Донського. – Вашингтон : Видання Карпат. Союзу, 1989. – Т. ІХ. – 502 с.

История подкарпатской литературы. – Книгопечатня о. Василіан в Унгварі: Ужгород, 1942. – C. 1–2.

Кондратович И. Исторія Подкарпатской Руси для народа / И. Кондратович. – Ужгород : Вид-во тов. «Просвіты», Уніо, 1925. – Число 35–37. – 120 с.

Кондратович І. Нові путі Підкарпатської історіографії / І. Кондратович// Зоря-Hajnal. – Ужгород, 1941. – Р1, Ч. 1–2. – С. 181–189

Народный катехизъ: Народ, народность, язикъ и просвещеніе// Народная библиотека. – Ужгородъ : Изданіе культурнопросветител. общества им Александра Духновича, 1926. – Ч. 10. – Випуск 19. – 15 с.

Недзельскій Е. Очеркъ карпаторуской литературы / Е. Недзельскій. – Ужгородъ : Типографія «Школьной Помощи», 1932. – 289 с.

Попов А. А. В. Духнович (1803–1865) : критико-біографіческий очеркь / А. Попов. – Мукачево : Изд. НРИО, 1929. – 40 с.

Речь регентського комиссара витязя Николая Козмы з Левелду дня 26 януаря 1941 рока з нагоды заснованя Подкарпатского Общества Наук// Зоря-Hajnal. – 1941.– Рочник І. –Ч. 1–2. – С. 12; С. 183.

Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках / П. Стерчо [Репринтне видання]. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 228 с. Стрипський Я. Заблудлелымъ сынамъ Подкарпаття / Я. Стрипський// Лит. Неделя. – Ужгород, 1941. – Р. І. – 23 новембра. – С. 14–22.

Студинський К. Александр Духнович і Галичина / К. Студинський // Науковий вісник тов. «Просвіта», 1924. – Р. 3. – С. 28–103.

Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі / Ф. Тіхій / пер. з чес. та післямова Л. Белея, М. Сюска. – Ужгород, 1996. – 226 с.

Шелюто Г. Язык А. В. Духновича: (Произношение) / Г. Шелюто// Доп. та повід. Ужгород. держ. у-ту: Серія філолог. – Ужгород, 1959. – № 4. – С. 44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.