НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Л. З. Ребуха

Анотація


У статті обґрунтовано фундаменталізацію професійної освіти як пріоритетний напрям розвитку університетської освіти, що спрямований на формування системного мислення у студентів, практичного пізнання соціальної дійсності та самостійне дослідження сучасної наукової картини світу. Окреслено основні компоненти фундаменталізації освіти й охарактеризовано напрями фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, що згруповані навколо підходів до фундаменталізації професійної освіти. Розкрито спрямованість фундаменталізації на необхідність формування в майбутніх фахівців уявлень про базові, фундаментальні основи теоретичних і прикладних наук. Розглянуто забезпечення фундаменталізацією освіти інноваційного змісту навчання та побудова на цій основі новаційних моделей професійної освіти.

Ключові слова


професійна підготовка; майбутній соціальний працівник; напрями фундаменталізації професійної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика / Г. Васьківська // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 25–30.

Гавриляк І. С. Шляхи розвитку фундаменталізації змісту сучасної професійної освіти / І. С. Гавриляк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – № 24 (237). – Черкаси, 2012. – С. 33–37.

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 80−84.

Капська А. Й. Тенденції становлення соціальної роботи / А. Й. Капська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 21 : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 134–144.

Колот А. М. Вища освіта як чинник формування людського капіталу: сучасний стан, тенденції розвитку / А. М. Колот // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2007. – Випуск 4. – С. 12–16.

Мельничук І. М. Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 3. – С. 55–60.

Ребуха Л. З. Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників: антропологічний та гуманістичний підхід / Л. З. Ребуха // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2017. – Вип. 5/37. – С. 156–163.

Сисоєва С. О. Наукові дослідження як результат творчого пошуку і професійної самореалізації педагога / С. О. Сисоєва // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: С. П. Балашова, Н. П. Баловська, С. О. Сисоєва [та ін.]; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2008. – С. 7–12.

Фруктова Я. С. Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема / Я. С. Фруктова // 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.; Київ (22 травня 2014 р.). – С. 310–316.

Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору : Педагогіка і психологія, проблеми освіти : зб. наук. праць / ред. кол. : [М. Ф. Дмитриченко, Н. М. Глушенок, М. О. Хмелевський, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська]. – Київ : НТУ, 2010. – 220 с.

Engaging in the Modernisation Agenda for European Higher Education. – Brussels : ESMU, 2011. – 47 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/LZ/Downloads/16_modern_report_modernisation_agenda.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.