МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ

Г. С. Лотфі Гаруді

Анотація


У статті обґрунтовано методологічні підходи до розвитку білінгвальної шкільної освіти в Англії та Уельсі (аксіологічний, діахронний, діяльнісний, культурологічний, синхронний, системний, функціональний, цивілізаційний та антропологічний) та основні методи дослідження (порівнянності об’єктів; еволюція освіти; вивчення офіційних документів; вивчення статистичних даних; вивчення документальних і науково-педагогічних джерел; спостереження, бесіди й інтерв’ю з безпосередніми учасниками освітнього процесу; методи математичної та статистичної обробки даних; структурний метод; конструктивно-генетичний; порівняльний та етапний). Визначено провідні методологічні принципи дослідження (відповідності практичній реалізації, географічний, детермінізму, інтегрованого знання, конкретно-історичний, об’єктивності, проблемності та цілісності).

Ключові слова


методологічні підходи; методологічні принципи; методи; білінгвізм; розвиток; Англія, Уельс; шкільна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко І. Етапи розвитку курикулуму початкової освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії Та Північної Ірландії (Англія, Уельс) / І. Борисенко // Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 61–63.

Бражник Е. И. Особенности методологи сравнительных педагогических исследований / Е. И. Бражник // Письма в Emissia. offline. – 2005. – Январь – июнь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emissia.org/offline/2005/975.htm.

Имедадзе И. В. Экспериментально-психологические исследование овладения и владения вторым языком / Н. В. Имедадзе. – Тбилиси, 1979. – С. 135.

Нікольська Н. Елементи порівняльного аналізу двомовної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та в Україні / Н. Нікольська // Педагогічна компаративістика. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 74–76.

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка : [навч. посіб.] / А. А. Сбруєва. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 1999. – 300 с.

Шульга Н. В. Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін. – Т. 1. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – C. 189–191.

Щука Г. П. Методологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень / Г. П. Щука // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_ 2012_2_10.

Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки : [монография] / Э. Г. Юдин. – Москва : Изд-во «Наука», 1978. – 391 с.

Mackey W. F. A. Typology of bilingual education / W. F. Mackey // Corbascov F. bilingual schooling in The United States : A. Sourcebook for educational personnel. – New York, 1976. – P. 79.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.