СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

А. П. Лавринець

Анотація


Стаття присвячена розгляду сутності розвитку творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва у професійній педагогічної діяльності, опису поглядів філософів, науковців на поняття потенціалу, творчого потенціалу. Проаналізовано погляди дослідників на структуру творчого потенціалу. Представлено структуру творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва, що складається з індивідуально-творчого, емоційно-почуттєвого, діяльнісно-творчого та професійно-творчого компонентів. Зважаючи на специфіку музичного мистецтва, визначено, що творчий потенціал вчителя музичного мистецтва стає найвищим вираженням музикальності вчителя і головною ознакою його професіоналізму.

Ключові слова


творчий потенціал; вчитель музичного мистецтва; структура творчого потенціалу; компоненти творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва; професійна педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. О душе / Аристотель // Соч. в 4 т. – Москва, 1976. – Т. 1. – 370 с.

Большой толковый психологический словарь : в 2 т. – Москва, 2001. – Т. 2. – 560 с.

Воєводін В. В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія і методика навчання (з галузей знань)» / В. В. Воєводін. – Київ, 2007. – 19 с.

Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – Москва, 1990. – 144 с.

Ковалев А. Г. Собр. соч. в 2 т. / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев. – Ленинград, 1960. – Т. 2. – 304 с.

Кузьмина Н. В. Формирование педагогических / Н. В. Кузьмина. – Ленинград, 1981. – 89 с.

Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / С. В. Куценко. – Умань, 2015. – 220 с.

Кухта М. Основи педагогічної майстерності у системі підготовки майбутнього вчителя / М. Кухта // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства / Матеріали міжнар. наук.-теорет. конференції до 80-ї річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – Випуск 2. – С. 122–125.

Мальцев С. М. О психологии музыкальной импровизации / С. М. Мальцев. – Москва, 1991. – 86 с.

Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир, 2006. – 320 с.

Никифорова О. М. Исследования по психологии художественного творчества / О. М. Никифорова. – Москва, 1972. – 154 с.

Науменко С. І. Психологія музичності та її формування у молодших школярів : [навч. посіб.] / С. І. Науменко. – Київ, 1993. – 160 с.

Олійник С. В. Формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія і методика навчання (з галузей знань)» / С. В. Олійник. – Київ, 2005. – 220 с.

Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Київ, 2001. – 256 с.

Підласий І. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / І. Підласий, С. Трипольська // Рідна школа. – 1998. – № 1. – С. 3–8.

Советский энциклопедический словарь. – Москва, 1984. – 1600 с.

Устинова Н. В. Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. В. Устинова. – Київ, 2005. – 265 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.