ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)

Т. С. Кравчинська

Анотація


У статті розкрита методична база психодіагностичного дослідження показників професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Під час проведення дослідження було обґрунтовано показники та рівні професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у процесі професіогенезу відповідно до критеріїв їхнього професійного розвитку – когнітивного, праксеологічного, мотиваційного, які, на наш погляд, найповніше розкривають сутність професійного розвитку методичних працівників в умовах неперервної післядипломної освіти. Подано методичну базу дослідження, методики виміру яких повністю розкривають критерії та показники професійного розвитку методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства.

Ключові слова


методичні працівники; професійний розвиток; психодіагностичні методики; післядипломна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарчук О. І. Комплекс психодіагностичних методик дослідження професіоналізму педагогічних працівників / [О. І. Бондарчук, Т. М. Гавлітіна, Л. М. Смольська, В. М. Вронська]. – Київ-Рівне, 2017. – 24 с.

Бордовская Н. В. Педагогика : [учебник] / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 2000. – 304 с.

Кравчинська Т. С. Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства / Т. С. Кравчинська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. 70. – Т. 2. – С. 66–69.

Кравчинська Т. С. Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства / Т. С. Кравчинська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [ред. кол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (12). – С. 138–144.

Кравчинська Т. С. Показники та рівні професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства / Т. С. Кравчинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – Вип. 29 (39). – 2017. – С. 11–14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pedtvor.npu.edu.ua/index.php/arkhiv-vipuskiv# випуск-№29-39-2017-р.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : [учеб. пособ.] / Е. И. Рогов. – Москва : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.

Сидоренко В. В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. … док. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. В. Сидоренко. – Київ, 2013. – 486 с.

Скрипник М. І. Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці / М. І. Скрипник // Проблеми освіти. – 2015. – № 83. – Ч. ІІ. – С. 194–199.

Сорочан Т. Професійна діяльність андрагогів: сучасний погляд / Т. Сорочан // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 27–32.

Уруський В. І. Педагогічна діагностика: методичні рекомендації / укл. В. І. Уруський. – Тернопіль, 2012. – 129 с.

Цільмак О. М. Визначення поняття «професіогенез» / О. М. Цільмак // Професійне становлення особистості : матеріали П’ятої всеукр. наук.-практ. конф., (Одеса, 15 лютого 2013 р.). – 2013. – С. 57–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.