КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ОСВІТУ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

І. М. Коренева

Анотація


У статті здійснено аналіз проекту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014.05 «Середня освіта (Біологія)» з погляду його можливостей щодо формування у майбутніх вчителів біології компетентностей з освіти для сталого розвитку. Встановлено, що комплекс загальних компетентностей майбутнього вчителя біології можна вважати основою для формування загальної культури особистості на цінностях сталого розвитку й основою для формування професійної компетентності, зокрема здатності реалізовувати функції освіти для сталого розвитку в процесі своєї професійної діяльності. Серед спеціальних (предметних) компетентностей стандартом передбачено таку: «Здатність у процесі навчання та виховання учнів розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства». Саме ця компетентність відображає контент сталого розвитку та спрямовує майбутню підготовку вчителів біології на засади освіти для сталого розвитку, забезпечує просування освіти для сталого розвитку у професійній підготовці вчителя біології. В цілому аналізований проект стандарту орієнтований на освіту для сталого розвитку. Проте він потребує доповнення в частині програмних результатів навчання, які здатні оцінити рівень підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку та наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток».

Ключові слова


освіта для сталого розвитку; стандарт вищої освіти; підготовка вчителів біології; компетентності вчителя біології

Повний текст:

PDF

Посилання


Wals A. E. J. Mirroring, Gestaltswitching and transformative social learning. Stepping stones for developing sustainability competence / W. E. J. Arjen // International Journal of Sustainability in Higher Education. – 2010. – № 11 (4). – Р. 380–390.

Wiek A. Moving Forward on Competence in Sustainability Research and Problem Solving / [A. Wiek, L. Withycombe, C. Redman, S. B. Mills] // Environment Magazine. – 2011. – № 53 (2). – Р. 3–12.

Шапран Ю. П. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології: дис. … док. пед. наук : 13.00.04 / Ю. П. Шапран; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 400 с.

Грицай Н. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів біології у вищому навчальному закладі / Н. Грицай // Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. – 2014. – № 2 (13). – С. 248–254.

Оніпко В. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін для профільної школи / В. В. Оніпко // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 22 (257). Ч. VI. – С. 44–55.

Рудишин С. Д. Екологічна компетентність як загальна компетентість вчителів природничих дисциплін / [С. Д. Рудишин, І. М. Коренева, В. І. Самілик] // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 74–83.

Дикарева И. Г. Структура информационной компетентности учителя биологии / И. Г. Дикарева // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – Вып. 2 (104). – С. 79–82.

Барна Л. С. Підготовка вчителів біології: компетентнісний підхід / [Л. С. Барна, М. М. Барна, А. В. Степанюк] // Матеріали регіонального наук.-практ. семінару «Професійні компетенції та компетентності вчителя». – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – С. 145–147.

De Haan G. The BLK “21” programme in Germany: a “Gestaltungskompetenz” – based model for Education for Sustainable Development / G. de Haan // Environmental Education Research. –2006. – Vol. 12. – Issue 1. – P. 19–32.

Barth M. Developing key competencies for sustainable development in higher education / [M. Barth, J. Godemann, M. Rieckmann, U. Stoltenberg] // International Journal of Sustainability in Higher Education. – 2007. – № 8 (4). – P. 416–430.

McKeown R. Education for Sustainable Development Toolkit / R. McKeown. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.esdtoolkit.org/.

Huckle J. Education for Sustainable Development. A briefing paper for the Teacher Training Agency / J. Huckle. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ttrb.ac.uk/attachments/5ecda376-6e78-43b1-a39b-230817 b68aa4.doc.

Rieckmann M. Key Competencies for a Sustainable Development of the World Society / M. Rieckmann // Results of a Delphi Study in Europe and Latin America. – 2011. – № 20 (1). – Р. 48–56.

Магазинщикова І. П. Результат екологізацію вищої професійної освіти у форматі компетентністного підходу / І. П. Магазинщикова, М. Г. Адамовський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19. – С. 288–294.

Туниця Ю. Ю. Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку : доповідна зап. колегії М-ва освіти і науки України, 10 листопада 2015 р. / Ю. Ю. Туниця // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 9–14.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / [В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова] / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/.

Рашкевич Ю. Побудова стандартів вищої освіти та освітніх програм в контексті нового Закону України «Про вищу освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://education-ua.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.