ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Т. М. Каганцова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методологічних основ професійного розвитку педагогічних працівників позашкільних закладів освіти. Проаналізовано науково-педагогічну літературу, що висвітлює окремі аспекти проблеми. Дехто з науковців стверджує, що педагогічна майстерність педагога залежить від вікових, індивідуальних та інших особливостей суб’єкта педагогічної діяльності. У педагогіці цей процес пов’язують не з формальністю або обов’язком, а з особливим способом мислення, корисною звичкою, бажанням педагога самовдосконалюватися тощо. Зарубіжні дослідники працювали над  визначенням провідних рис розвитку педагога неформальної освіти, до якої належить і керівник гуртка позашкільного навчального закладу. Підкреслено, що термін «професійний розвиток» педагога належить до міждисциплінарних понять і в різних галузях знань розглядається крізь призму особливих акцентів. Виокремлено характерні ознаки професійної компетентності педагога позашкільного закладу та розроблено підходи до визначення професійної характеристики керівника гуртка.

Ключові слова


професійний розвиток учителя; професійне зростання; неформальна освіта; позашкільний заклад освіти; керівник гуртка

Повний текст:

PDF

Посилання


Анциферова Л. И. Методические проблемы формирования и развития личности. К психологии личности как развивающейся системе // Психология формирования и развития личности / Л. И. Анциферова. – Москва : Наука, 1981. – 365 с.

Бельмаз Я. М. Професійний розвиток викладачів вищої школи у Великій Британії та США: автореф. дис. д-ра. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Я. М. Бельмаз. – Луганськ, 2011. – 40 с.

Вороніна Г. Л. Формування професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів / Г. Л. Вороніна // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 9 (108). – С. 49–50.

Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг, дослідження: аналітичний звіт / Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд дослідження освітньої політики»; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – Київ : Таксон, 2012. – 54 с.– Бібліогр. : С. 50–53.

Желнова О. Д. Профессиональное развитие личности: межпредметный подход / О. Д. Желнова // Сборник статей магистров МП «Управление образованием», НИУ ВШЭ, вып. первый. – Санкт-Петербург : НИУ ВШЭ, 2012. – 84 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – Москва : Академия, 2006. – 240 с.

Левитан К. М. Личность педагога: становление и развитие / К. М. Левитан. – Саратов : Изд-во ун-та, 1991. – 168 с.

Литвинюк Л. В. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. В. Литвинюк. – Кіровоград, 2007. – 21 с.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – Московский психолого-социальный институт, 1998. – 200 с.

Садовець О. В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях працівників освіти США: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Садовець. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъектной реальности в онтогенезе / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – Москва : Школьная пресса, 2000.

Щербаков А. В. Оценка качества образования в учреждениях дополнительного образования / А. В. Щербаков, П. В. Осипов, Л. И. Патрушина // Методист. – 2010. – № 7. – С. 46–49.

Cochran-Smith M., Lytle S. Relationships of knowledge and practice: teacher learning in communities / M. CochranSmith, S. Lytle // Review of research in education; eds. A. Iran-Nejad, P. D. Pearson. – Washington, DC: American Educational Research Association, 1999. – Vol. 24. – P. 249–305.

Day C., Sachs J. Professionalism, performativity and empowerment: discourse in the politics, policies and purposes of continuing professional development / C. Day, J. Sachs // International handbook on the continuing professional development of teachers; eds. C. Day, J. Sachs. – Berkshire, England: Open University Press, 2009. – P. 3–32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.