КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЄВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. В. Гириловська

Анотація


Одним із механізмів модернізації управління та контролю якості освіти є моніторинг. Він передбачає не лише відстеження стану об’єкта, але й вплив на цей стан, його корекцію з метою переведення на якісно новий, вищий рівень. Тому виникає необхідність у визначенні критеріїв та показників дієвості цього процесу. Враховуючи особливості моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників було встановлено: критерій мотивованості, що характеризує моніторинг як потужній засіб позитивного впливу на емоційно-вольову сферу учнів; критерій результативності, який вказує на професійну самоактуалізацію учнів під час моніторингового процесу, підвищення рівня їх професійних знань, умінь, якостей; критерій функціональності, що представлений можливістю утворення умовного еталона якості професійної підготовки учнів конкретного професійно-технічного навчального закладу.

Ключові слова


критерій; показник; моніторинг; якість; професійна підготовка; результативність; дієвість; професійно-технічний навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова І. Модульна технологія у професійній підготовці вчителя: монографія / І. Богданова; за ред. І. Зязюна. – Одеса : Учбова книга, 1997. – 289 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

Климчук В. О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студентів психологічних спеціальностей. – Київ : Освіта України. – 2009. – 288 с.

Коростіль Л. А. Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище / Л. А. Коростіль // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми : Видавництво СумДПУ, 2009. – № 1. – С. 138–145.

Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т.О. Лукіна. – Київ : «Шкіл-світ», 2006. – 128 с.

Професійна освіта: словник: [навч. пос.] / уклад. С.У. Гончаренко та ін.; ред. Н.Г. Ничкало. – Київ : Вища шк., 2000. – 149 с.

Решетник С. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності / С. Решетник // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2013. – № 2(8). – С. 217–223.

Яременко П. С. Якість освіти у ВНЗ / П. С. Яременко. – Київ : Лібра, 2011. – 157 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.