СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. Г. Бутенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу нормативних документів підготовки майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності: Стандарту вищої освіти в Україні, навчального плану підготовки, робочих програм навчальних дисциплін за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта». Визначено, що навчальні дисципліни професійно орієнтованого і вибіркового циклу, пов’язані з тематикою дослідження, спрямовані на формування, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників частково і фрагментарно, оскільки не мають першочергового завдання. Здійснено моніторинг формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Зумовлено актуальність розроблення та впровадження в систему підготовки майбутніх вихователів спецкурсу «Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності».

Ключові слова


підготовка майбутніх вихователів; здоров’язбережувальна компетентність; дошкільники; ігрова діяльність; Стандарт вищої освіти; навчальний план; робоча програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Дяченко ; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 225 с.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakоn3.rada.gоv.ua/laws/shоw/ru/1556-18.

Класифікатор професій України ДК 003:2010 (чинний) станом на 26.10.2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/spravochniki/klassifikatory/statisticheskie-klassifikatory/klasifikator-profesiy-kp950586.html.

Кисла О. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку засобами здоров’язбережувальних технологій / О. Кисла, А. Кошель // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 9 (2). – С. 101–106.

Кравчук Н. П. Педагогічні умови формування здоровʼязбережувальної компетентності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. П. Кравчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015. – № 8 (52). – С. 135–146.

Куліш Р. В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності / Р. В. Куліш // Науковий вісник імені В. О. Сухомлинського. – Випуск 1.45 (106). – С. 73–77.

Стандарт вищої освіти в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/.

Статистичне бюро України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2017/ds/kn/kn_u/kn0617_u.html

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.