ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ

Ю. О. Блудова

Анотація


В умовах оновлення школи зростає роль і значення художньо-естетичного виховання як засобу формування духовного світу, естетичних ідеалів молоді, мета якого – всебічний розвиток особистості з високим національним культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного. Фундаментом художньо-естетичного виховання має стати регіональна культурна спадщина, скарби народнопісенної, поетичної, декоративно-прикладної творчості, художніх ремесел тощо. Створено модель організаційно-методичної системи виховання художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку, яка містить такі блоки: цільовий (представлений метою та завданнями); теоретико-методологічний (містить підходи та принципи); змістовно-технологічний (форми, методи, засоби роботи, педагогічні умови); критеріально-результативний (складається з компонентів, критеріїв, рівнів сформованості художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку та передбачуваного результату).
Передбачуваний результат побудови моделі організаційно-педагогічної системи – підвищення рівня сформованості художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку.


Ключові слова


художньо-естетичний смак; регіон; культурно-історична спадщина; формування художньо-естетичного смаку; молодший шкільний вік; організаційно-педагогічна модель формування художньо-естетичного смаку; зміст

Повний текст:

PDF

Посилання


Дахин А. Н. Моделирование компетентности участников открытого образования / А. Н. Дахин. – Москва : НИИ школьных технологий, 2009. – С. 98

Естетичне виховання учнів засобами етнохудожньої творчості: [метод. посіб.] / С. П. Абрамов, Н. М. Алтипіна, Е. П. Антонович [та ін.] – Херсон: Грінь, 2012. – 148 с.

Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.. 2-е вид. – Київ : Освіта України, 2008. – 528 с.

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / упоряд. О. В. Стебна. – Харків : Основа, 2006. – 176 с. (Б-ка журн. «Почат. навчання»; Вип. 4(16).

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 № 151/11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/fpart77/idx77597.htm(дата звернення: 19.05.2015).

Литвин-Кіндратюк С. Д., Білавич Г. В. Формування художньо-естетичної культури школярів засобами народознавства / АПН України; Наук.-метод. центр «Українська етнопедагогіка і народознавство»; Прикарпат. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 120 с.

Никитюк Л. В. Загальний розвиток дитини засобами природничих екскурсій (історичний аспект). Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди; / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 93–100.

Стрілько В. В. Формування естетичних смаків старшокласників у роботі загальноосвітньої школи. – Харків : Колегіум, 2011. – 252 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.