ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

О. Ю. Авдєєва

Анотація


У статті розглянуто проблему формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Проаналізовано наявні трактування понять «уміння», «педагогічні вміння», «гностичні вміння». Розглянуто класифікації гностичних умінь учителя. Наведено визначення поняття «гностичні вміння вчителя хімії» та здійснено їх класифікацію. Обґрунтовано значення гностичних умінь у професійній діяльності вчителя. Під час дослідження виявлено, що гностичний компонент педагогічної діяльності майбутнього вчителя хімії сприяє його самовдосконаленню та професійному зростанню. З’ясовано, що ефективність професійного становлення майбутнього вчителя хімії прямо залежить від рівня сформованості його гностичних умінь у закладі вищої освіти. Розглянуто перспективу подальших досліджень на прикладі розроблення методики формування гностичних умінь як у майбутнього вчителя, так і в учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Ключові слова


уміння; педагогічні вміння; гностичні вміння; майбутній учитель хімії; класифікація гностичних умінь

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: [пособ. для пед. спец. высш. учеб. заведений] / О. А. Абдуллина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Просвещение, 1990. – 141 с.

Бульвінська О. І. Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бульвінська Оксана Іванівна. – Київ, 1998. – 185 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вірковський А. П. Формування гуманістичного ідеалу старшокласників у позанавчальній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Вірковський Анатолій Павлович. – Київ, 2002. – 240 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Дем’янчук О. О. Формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О. О. Дем’янчук. – Житомир, 2013 . – 20 с.

Зимняя И. А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности / И. А. Зимняя, Е. А. Шашенкова. – Ижевск, 2001. – 98 с.

Киссельгоф С. И. Формирование у студентов педагогических умений в условиях университетского образовании / С. И. Киссельгоф. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 152 с.

Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. – Ленинград,1967. – 183 с.

Милерян Е. А. Психология труда и профессионального образования [Текст] : избр. науч. труды / В. Е. Милерян. – Киев : Интерсервис, 2013. – 290 с.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Минск : Современное слово, 2005. – 720 с.

Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – Москва : Школа-Пресс, 1997. – 512 с.

Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник / Михайло Васильович Савчин. – Київ : Академвидав, 2007. – 422 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.