СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. А. Власюк О. А.

Анотація


У статті представлена роль професії вчителя іноземних мов, яка стикається зі збільшенням числа учнів і нестачею кваліфікованих викладачів, коли швидко змінюється учнівський контингент; загальнонаціональна освітня реформа і розробка національних стандартів викладання іноземної мови висувають ряд нових вимог до вчителів. Сучасні закони представляють профіль компетентності сучасного вчителя мови XXI століття в Європі, приділяючи особливу увагу його загальним потребам початкового і неперервного навчання, які відповідають за формування творчого простору для вивчення іноземних мов і “оновленого” портрета сучасного лінгвістичного педагога. У сучасних умовах відкритого доступу до майже будь-якої інформації професійність знань учителя вже визначається не тільки змістом цих знань, а й здатністю передавати їх таким шляхом, який сприяє взаємодії, обговоренню, діалогу, аргументації. Із цього випливає, що поряд зі знаннями наукових фактів вчителю необхідне знання інтерактивних технологій їх опрацювання.

Ключові слова


вчитель іноземної мови; освіта; усвідомленість; професійні знання; моделювання; цикл навчальної діяльності; методи навчання; якість професійної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Beacco, J.-C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F. et al., Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education (2010). Document prepared for the Policy Forum ’The right of learners to quality and equity in education. The role of linguistic and intercultural competences’. Geneva, Switzerland. Cadrul european comun de referinUǎ pentru limbi: învǎUare, predare, evaluare (2003). (trad. din lb. fr. de Gheorghe Moldovanu). Strasbourg : Diviziunea Politici lingvistice.

Curtain, H., & Pesola, C. (1994). Languages and children: Making the match. White Plains, NY : Longman, 241.

Kohonen, V. (2001). Towards experiential foreign language education. In Kohonen, V., Jaatinen, R., Kaikkonen, P. & Lehtovaara, J., Experiential learning in foreign language education. London: Pearson Education, 8–60.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури. – Житомир : Житомир. пед. ун-т, 2003. – 232 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Пассов Е. И. Мастерство и личность учителя: на примере преподавания иностранного языка. – 2-е изд., испр. и доп. / Е. И. Пассов и др. – Москва : Флинта : Наука, 2001. – 240 с.

Пуховська Л. П. Сучасні дослідження в галузі педагогічної освіти у країнах західної Європи / Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Видавництво “Віпол”, 2000. – С. 565–589.

Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навчальний посібник: у 2 ч. – Ч. 1: / за заг. ред. доктора педагогічних наук О. А. Дубасенюк. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. – 266 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.