КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Д. В. Великжаніна

Анотація


У статті розкрито актуальність фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку ключових компетентностей для життя підростаючого покоління. Визначено й теоретично обґрунтовано основні критерії, конкретизовано показники та виділено рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків в умовах загальноосвітньої школи. Для визначення готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з підлітками в умовах орієнтації сучасної школи на розвиток ключових життєвих компетентностей особистості дитини виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивно-ресурсний, діяльнісний і рефлексивний критерії. Кожен критерій включає сукупність якісних показників, що розкривають зміст та надають характеристику готовності майбутнього фахівця із соціальної педагогіки до професійної діяльності з підлітками в напрямі формування їх життєвої компетентності. Виокремлено такі рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків, як високий, достатній, середній і низький.

Ключові слова


життєва компетентність; компетентнісно спрямована освіта; загальноосвітній навчальний заклад; підліток; майбутній соціальний педагог; готовність до професійної діяльності соціальних педагогів; критерії; показники та рівні професійної готовності

Повний текст:

PDF

Посилання


Капська А. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Капська, О. Безпалько, Р. Вайнола. – Київ, 2002. – 164 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009. – 1736 с.

Гончаренко С. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. Гончаренко. – 2-ге вид., доп. і виправл. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.

Єрмаков І. Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості : [практико-орієнтований посібник] / І. Єрмаков, В. Нечипоренко, Д. Пузіков. – Запоріжжя : Вид-во Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011. – 436 с. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249613934.

Малькова М. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / М. Малькова ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2006. – 22 с.

Нечипоренко В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як відкритої інноваційної соціально-освітньої інституції : [монографія] / В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. – 512 с.

Пожидаєва О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. … кан. пед. наук : 13.00.05 / О. Пожидаєва. – Київ, 2011. – 319 с.

Поліщук В. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / В. Поліщук. – Тернопіль, 2006. – 454 с.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2145-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.