ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ В УКРАИНЕ

О. А. Цуруль

Анотація


В статье рассмотрены концептуальные основания модернизации образовательных программ подготовки будущих учителей биологии в условиях реализации образовательных реформ в Украине. Определены ключевые принципы проектирования подготовки будущих учителей биологии. Обоснованы ведущие методологические основы обновления содержания методической подготовки будущих учителей биологии. Предложен авторский вариант проектирования методической подготовки будущих учителей биологии на базе компетентностного подхода.

Ключові слова


проектирование; содержание; методическая подготовка; будущие учителя биологии; методика обучения биологии; компетентностный подход; образовательные реформы

Повний текст:

PDF

Посилання


Біологія. 6–9 класи: навчальна програма для ЗНЗ (оновлена) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/biologiya1.pdf.

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне: О. Зень, 2016. – 440 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.

Методика навчання біології: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.040102 Біологія у ВНЗ ІІI–ІV рівнів акредитації МОНмолодьспорту України / [авт.-укл.: І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, О. Д. Гончар, О. А. Цуруль]. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 28 с.

Наказ МОН України № 776 від 16 липня 2018 р. «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта. Предметна спеціалізація 014.05 Середня освіта (Біологія) (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-radaministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti.

Яковлева Н. О. Концепция педагогического проектирования: методологические аспекты: монография / Н. О. Яковлева. – Москва: Информационно-издательский центр АТ и СО, 2002. – 194 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.