НАРАТИВНИЙ ПІДХІД В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

М. І. Воровка

Анотація


У статті йдеться про історіографічні джерела, історіографію історико-педагогічного дослідження та історичний наратив. Розглянуто контекстуальність як якісну характеристику історико-педагогічного наративу, наративний підхід та об’єктивність історичного знання, імплементацію наративного підходу в історико-педагогічному дослідженні. Доведено, що, на відміну від джерелознавчого аналізу, предметом якого є «свідки часу» – джерела, які належать до розглядуваного періоду, історіографічний досліджує історичні наративи, які містять авторську інтерпретацію історикопедагогічних подій. Це змушує зосереджуватися на тому, як та у яких умовах досліджувалися ці події, які саме та яким чином різноманітні соціокультурні, політико-економічні, історико-педагогічні та інші фактори могли позначитися на поглядах і переконаннях ученого – це все стає суттєвим для висновку про закладені у нарації сенси.

Ключові слова


історіографічні джерела; історіографія історико-педагогічного дослідження; історичний наратив; наративний підхід; історико-педагогічний наратив

Повний текст:

PDF

Посилання


Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / Под науч. ред. Л. Б. Макеевой. – Москва: «Идея-Пресс», 2003. – 360 с.

Белая Г.В. Гносео-онтологическая интерпретация дихотомии «наратив / текст» / Г. В. Белая, К. И. Симонов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2009. – Т. 11. – № 4 (5). – С. 1250–1258.

Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы / Й. Брокмейер, Р. Харре // Вопросы философии. – 2000. – № 3. – С. 29–42.

Ваховський Л. Ц. Наратив у історико-педагогічному дослідженні: методологічний аналіз / Л. Ц. Ваховський // Шлях освіти. – 2007. – № 1 (43). – С. 42–45.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення: монографія / В. Вжосек – Київ: «Ніка-центр», 2012. – 296 с.

Галів М. Д. Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці / М. Д. Галів // Молодь і ринок. – 2014. – № 2. – С. 74–80.

Голубнича Л. О. Джерела педагогічної історіографії / Л. О. Голубнича // Теорія та методика навчання та виховання. – 2012. – Вип. 32. – С. 33–46.

Гупан Н. М. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. – Київ, 2001. – 38 с. Джерелознавство історії України: довідник: навч. посіб. для студ. вузів / Я. К. Боровський, М. Я. Варшавчик, І. Н. Войцехівська та ін. – Київ: НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та ін., 1998. – 211 с.

Історіографічний словник: навч. посіб. для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева та ін.; за ред. С. І. Посохова. – Xарків: Східнорегіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 320 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. – Київ: «Генеза», 2004. – 496 с.

Караманов О. В. Наратив як історико-педагогічне джерело та його репрезентація у музейному просторі / О. В. Караманов, М. С. Василишин // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 135–140.

Корнетов Г.Б. Педагогические идеи и учения в истории педагогики / Г. Б. Корнетов // Историко-педагогический журнал. – 2015. – № 2. – С. 44–68.

Ліщук-Торчинська Т. П. Основні сенси нової епістемології філософії історії в межах наративного підходу / Т. П. Ліщук-Торчинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 27. – С. 54–59. 16. Ліщук-Торчинська Т. П. Наративний поворот в історичній науці: впливи, основний зміст, критика / Т. П. Ліщук-Торчинська // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2016. – № 1 (5). – С. 76–79.

Молоков Д. С. Теоретико-методологические основы педагогической историографии / Д. С. Молоков // Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – V.-Płock, 2013. – 330 s. – S. 127–133.

Постмодернизм: энциклопедия / сост. и науч. ред.: А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Минск: «Интерпрессервис: Кн. дом», 2001. – 1038 с.

Сейко Н. А. Дослідження історії доброчинності в сфері освіти України: методологічні підходи до проблеми / Н. А. Сейко // Освіта Донбасу. – 2010. – № 4–5. – С. 111–117.

Словник української мови: в 11 т. / Редкол.: I. К. Бiлодiд (голова) та iншi. – Київ: «Наук. думка», 1970–1980. – Т. 4: І–М. – 1973. – 840 с.

Стражнікова І. В. Історіографія розвитку педагогічної науки у дослідженнях Західного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Стражнікова Інна Василівна; Тернопільський нац. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 45 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічне дослідження та його «околиці» / О. В. Сухомлинська // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Херсон, 2005. – Вип. ХХХХ. – С. 8–14.

Сыров В. Н. Современные перспективы философии истории: поворот к нарративу [Электронный ресурс] 2014 (Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ № 00-15-99426). – Режим доступа: http://любомудр.рф/index.php/ stati/80-sovremennye-perspektivy-filosofii-istorii-povorot-k-narrativu.

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. – Київ: «К.І.С.», 2012. – 400 с.

Троцук И. В. Теория и практика нарративного анализа в социологии: монография. – Москва: издательство «Уникумцентр», 2006. – 207 с.

Філософський енциклопедичний словник: довідкове видання / Гол. ред В. І. Шинкарук. – Київ: «Абрис», 2002. – 742 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.