№ 63 (2018)

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Зміст

Статті

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
О. Д. Балдинюк 5-9
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
І. М. Березнева 10-13
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
О. О. Біляковська 14-18
СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
О. В. Бородієнко 18-23
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Д. В. Великжаніна 24-31
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ PDF
О. М. Власенко 31-34
ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О. М. Власенко 34-37
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. А. Власюк О. А. 38-41
ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США PDF
Н. М. Гаврилюк 42-45
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
І. В. Гевко 46-49
ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ PDF
Т. В. Гузиніна 49-52
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
О. С. Капінус 53-57
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
К. В. Капустінский 57-61
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ В КОМАНДІ В МАЙБУТНІХ ПЕДІАТРІВ PDF
М. Є. Карпова 61-64
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ 60-Х – ПОЧАТОК 80-Х РОКІВ ХХ СТ.) PDF
І. І. Карташова, Н. Є. Галицька 64-69
СИСТЕМА НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ PDF
Г. С. Кашина 69-73
СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ «ГРУПИ РИЗИКУ» PDF
О. О. Клочко О. О. 73-77
МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА “SOFT SKILLS” СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF
Т. Л. Кожушкіна 77-81
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ЧИННИКІВ НА УСПІХ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
О. І. Козьменко 82-85
МОТИВАЦІЯ ДО ПРАЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ PDF
М. В. Кондратова 86-89
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
І. М. Коренева 90-94
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
С. Б. Купчак 95-98
ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ВИКОНАВСТВА НА МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. Б. Латко 99-102
РОЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНИХ ТА САМОДІЯЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ (40–80-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Т. Г. Луговенко 102-107
ТЕХНОЛОГІЯ “ВЕБІНАР” В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
І. І. Макодай, Л. В. Дудікова, Л. П. Лебідь 107-110
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ PDF
Л. А. Мартинець 111-117
В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ОСМИСЛЕННЯ PDF
М. М. Марусинець 117-121
КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІМІДЖУ PDF
О. С. Митцева 121-124
ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Т. В. Модестова 125-131
ЗНАЧУЩІСТЬ “SOFT SKILLS” ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ PDF
С. А. Наход 131-135
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗВО PDF
К. П. Нігаметзянова 136-139
THE IMPORTANCE OF ACADEMIC READING FOR FORMING ESP STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE PDF
О. V. Nikolaienko, Т. О. Ushata 139-142
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЕСЕ PDF
Т. Л. Опалюк 143-147
ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ НЕЗАКІНЧЕНИХ РЕЧЕНЬ PDF
О. О. Осетрова, Ю. В. Борисова, Л. А. Пірог 148-153
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
О. О. Панькевич 153-158
ХОРОВІ ТВОРИ СУЧАСНИХ АВАНГАРДНИХ КОМПОЗИТОРІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. А. Піхтар, О. Ю. Кедіс 159-162
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ PDF
О. А. Стасенко 162-165
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ PDF
Н. І. Стасів, І. А. Опришко 166-169
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ДІЯЛЬНОСТІ (КОМПОНЕНТИ, РІВНІ) PDF
Д. В. Строілова 169-172
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
К. М. Стрюк 173-177
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ю. С. Таймасов 177-180
СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ АРТИСТИЗМУ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
М. С. Ткач, Г. М. Падалка 181-185
СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ У ВИЗНАЧЕННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ PDF
С. В. Толочко 186-192
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
О. М. Фокша 192-195
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
М. В. Чунарьова-Вовнянко 196-199
ПРО ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
О. П. Шароватова, А. І. Морозов, О. Д. Малько, Б. М. Цимбал 200-204
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ PDF
Т. Ю. Шевченко 205-209
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ PDF
А. В. Шерудило 210-217
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ PDF
Л. І. Шлєіна 217-221
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. І. Якименко, Л. А. Заворотченко 221-229
СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н. В. Яковенко 229-232