НАВЧАННЯ УСНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЛІНГВІСТИЧНІЙ МАГІСТРАТУРІ

О. П. Зеленська

Анотація


У статті розглядаються питання навчання усного іншомовного мовлення здобувачами вищої освіти в нелінгвістичній магістратурі, які  є суб’єктами педагогічної, науково-дослідної, проектної, організаційно-управлінської та інших видів діяльності, в умовах сучасної комунікативної парадигми. Основна увага в праці приділена такому виду мовленнєвої діяльності, як говоріння, навчання навичок та вмінь якого є проміжною ланкою між думкою та самим усним повідомленням, яке необхідно правильно оформити (фонетично, лінгвістично, соціально тощо), і важливою основою для розвитку професійної іншомовної комунікативної компетенції. Визначено низку певних труднощів, з якими стикаються здобувачі під час навчання говоріння. Розглянуто позитивні аспекти усного мовленні як виду комунікації в навчальному процесі навчання іноземної мови в магістратурі. Проаналізовано прийоми для інтенсифікації навчання усного мовлення, зокрема говоріння іноземною мовою.

Ключові слова


здобувач вищої освіти; немовна магістратура; іноземна мова; комунікативна компетенція; вміння; навичка; усне мовлення; усно-мовленнєва діяльність; говоріння

Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с.

Дубасенюк О. А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи / О. А. Дубасенюк // Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура: Матеріали Всеукраїнської конференції (Київ, 2011). – Київ : ІОД НАПН України, 2011. – С. 135–142.

Иевлева Г. В. Решение коммуникативных задач на базе профессионально ориентированного текста / Г. В. Иевлева // Профессиональная коммуникация как цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе: Труды МГЛУ. – Москва, 2000. – Выпуск 454. – С. 37–44.

Маленков Ю. А. Проблемы развития высшей школы и подготовки магистров на основе концепции добавленной стоимости / Ю. А. Маленков // Вестник СПбГУ, 2009. – Сер. 5 «Экономика». – Выпуск 1. – С. 165–175.

Хамицева С. Ф. Этнопедагогический аспект обучения устной английской речи на неязыковых факультетах вузов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Ф. Хамицева. – Владикавказ, 2000. – 156 с.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. – Strasbourg: Council of Europe. Language Policy Unit, 2001. – 260 p.

Dakowska V. Teaching English as a foreign language. A Guide for professionals / M. Dakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 286 p.

Johnson K., Communication in the Classroom / R. Johnson, K. Morrow. – Essex, UK: Longman Group, 1992. – 140 p.

Spratt M. The TKT (teaching knowledge test) course / M. Spratt, A. Pulverness, M. Williams. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 256 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.